Kategorier
Reguleringsmøter

Reguleringsmøter

Om Fiskeridirektoratet som sine årlige reguleringsmøter:

Reguleringsmøtet (fiskeridir.no)

Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt? Se reguleringshjulet:

Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt? – regjeringen.no

Kategorier
Adgang til fiske

Om retten til fiske og kvoter


Fra Bivdus årsmøteprotokoll 2022:

  • Retten til fiske skal sikres gjennom en fiskereid fjord- og kystflåte, for på denne måten å skape vekst i distriktene og blant lokalbefolkningen.
  • Fiskeressursene skal bidra til å sikre både person- og samfunnsøkonomi samt lønnsomhet for de som bor i fjord- og kystsamfunnene.
  • Fiskekvotene må reforhandles slik at de fiskere og lokalsamfunn som mistet sine rettigheter i 1990 får disse tilbakeført. I tillegg må det gis rom for at lokale fiskere får fiske på de artene som til enhver tid er i sitt nærområde.
  • Vi ønsker å sikre en bærekraftig høsting av kystnære fiskebestander gjennom områdebegrensninger som reguleres ut ifra båtenes størrelse (lengde/brutto registertonn) (brt.)), type og mengde redskap.
  • For å sikre rekrutteringen til fiskeryrket må det avsettes romslige kvoter i åpne grupper og fartøygruppen under 11 meter holdes fri for strukturering.
  • Fiskere på blad A må kunne få fortsette sitt fiske etter fylte 75 år.
  • Fartøyene bør reguleres etter faktisk lengde / brt. i stedet for hjemmelslengde. Før man går over til inndeling etter faktisk lengde / brt. må strukturkvoteandelene falle tilbake til opprinnelige grupper i tråd med det som opprinnelig ble avtalt.