Kongekrabbe


I Bivdu sitt innspill til Fiskeridirektoratet vedr. forvaltning av kongekrabbe i 2023 peker vi innledningsvis på noen forvaltningsmessige og praktiske tiltak som bør løses og ligge til grunn for kongekrabbefiske i 2024, og da gjerne i form av en melding til Stortinget. Noen av utfordringene er:

a. Det gjøres en definisjon av hva som ligger i begrepet «plaget av kongekrabbe i sitt fiske»
b. Hvor mye plaget skal en være for å ha rett til fiske av kongekrabbe.
c. Kan krabbeplagen graderes inn i grupper: lite, middels eller mye.
d. Kan båtkvotene tildeles alt ettersom en er lite, middels eller mye plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske?

Bivdu vil også at forvaltningen skal belyse og komme med forslag til hvordan en skal løse utfordringer som oppstår når store deler av krabbeflåten samles på et lite område for å fiske og lever sine fangster på et lokalt fiskemottak som i utgangspunktet kun er rigget for mottak av fisk fra den lokale fiskeflåten. Dette skaper utfordringer på ulike
områder, som i: selve fisket på sjøen, ved levering av fangst, ved oppgjør for fangst og ikke minst alle andre samfunnsmessige virkninger.

Utgangspunktet for disse er at «de fiskerne som er plaget og har begrensninger i sitt vanlige fiske av marine arter» har en rett til fangst av kongekrabbe.

Hele innspillet vedr. forvaltning av kongekrabbe i 2023 kan leses her:
Bivdus innspill til Fiskeridirektoratet vedr. regulering av kongekrabbe 2023

Om omsetningskravet:
Omsetningskravet i krabbefisket fjerner kombinasjonsnærings-utøvere og den miste flåten