Kystsoneplaner

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel som gjelder for sjøarealene og tilhørende strandsone.

Bivdu:

Foreløpige innspill til høring av areal- og kystsoneplan Hasvik kommune og krav om konsultasjon

Generelt om kystsoneplaner:
Artikkel om sjøsamiske fiskerirettigheter og kystsoneplanlegging (Synne Movik 2021)