Rettigheter

  • Retten til fiske for fjord – og kystflåten er helt avgjørende for utvikling av samfunn, kultur, næring og sysselsetting i fiskeflåten, og for sysselsetting og produksjon i landindustrien. Dette fordi rettighetene er med på å sikre jevnlig levring av fersk fisk av høy kvalitet. Særlig gjelder dette i sjøsamiske områder som strekker seg fra grensen mot Russland og ned til Trondheimsfjorden.
  • Lokalt fiske i sjøsamiske områder er beskyttet av internasjonal rett (jf. konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP 27).
  • Retten til fiske er hjemlet i deltakerloven § 21, sjette ledd. Retten er en kollektiv rett for alle som bor i det området retten gjelder og gjør at fiskerne er «rettighetshavere) i alle saker som kan påvirke bruken av rettigheten.
  • Havressursloven § 11 sjette ledd: «I område som er omfatta av deltakerloven § 21 tredje ledd,​ skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn.»
  • Bivdu etablerer sin rett til konsultasjon med statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter (jf. Sameloven § 4.2 Konsultasjon)

Om rettigheter og sjøarealer

Utredninger og rapporter

Sametinget om fiskeripolitikk og fiskerisaker

Nasjonal fiskeripolitikk

Bøker, tidsskrift, artikler