Om Bivdu

Bivdu er en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder sin rett til høsting og bruk av marine ressurser i sine nærområder. Dette for å bevare og videreføre sin kultur, næring, språk og samfunn, slik de alltid har gjort fra de eldste tider. Dette gjelder også fiske av laks.

Bivdus målformulering har sitt utspring i samers og befolkningens sedvanemessige rettsoppfatning og de prinsipper som her ligger til grunn gjennom rett til fiske på lokale ressurser (nærhetsprinsippet). Befolkningen som bor i området, skal rettmessig får beskatte og utnytte sine marine ressurser og sjøområder, for derigjennom å kunne opprettholde og utvikle sin levevei og sine samfunn gjennom fiske som næring og kunne leve av.

Bivdu har som mål å bli en slagkraftig næringsorganisasjon, og vil derfor være en organisasjon som kan samarbeide med ulike organisasjoner både nasjonalt, men også internasjonalt.

Bivdu ønsker – som en sjøsamisk næringsorganisasjon – å konsultere direkte med statlige myndigheter jf. Sameloven m/endringer av 11.06.2021 nr. 76, § 1-1 Lovens formål og Kapittel 4 Konsultasjoner.

Bivdu vil også arbeide for at organisasjonen på best mulig måte ivaretar sine medlemmer gjennom oppbygging av en moderne organisasjon, og følge reguleringsprosesser innen fiskeriene, samt alt annet arbeid som naturlig tilligger organisasjonens mandat.