Oppdrett


Bivdu vil ivareta fiskernes rett til fiske i fjordene og på kysten, og her må oppdrett vike. Bakgrunnen er at fiskerne under 11 meter har en lovfestet rett til fiske og den kan ikke lenger oppdrettsnæringa lukke øynene for, og heller ikke kommunene, fylkeskommunene og nasjonale fiskerimyndigheter.

Bivdu har vedtatt følgende spesifikasjoner som må ligge til grunn ved etablering og drift av oppdrettsanlegg i sjø:

o Anlegg skal ikke lokaliseres på fiskens gytefelt eller hindre fiskens gyte- og beitevandring.

o Anleggene skal ikke legges på fiskeplasser/områder der det drives fiskeaktivitet eller på annen måte være til hinder for at fiskerne ikke får benytte sin rett til fiske (jf. Deltakerloven 21, siste ledd og Lakse- og innlandsfiskloven). Dette gjelder også til matauke (tradisjonelt fiske).

Bivdus miljøkrav:
Anleggene skal drives med nullutslipp, som innebærer at anlegget – ikke under noen omstendigheter – har eller kan ha mulig for:

  • Rømming av laks.
  • Utslipp av fôrrester og fiskeskitt fra oppdrett.
  • Utslipp av lus, lusemiddel, kobberstoffer eller andre gift[1]eller medisinrester.

    Viser for øvrig til
  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27
  • Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater ILO nr. 169

    Bivdu krever full stopp i etablering av oppdrettsanlegg i kyst og fjordområder før fiskernes rettigheter – etter finnmarkslovas § 29 – er avklart. Brev til Nærings- og Fiskeridepartementet av 04.10.2021:Innspill om konkrete saker
Blogginnlegg om oppdrett

Innlegg på Meronbloggen av Trond-Einar Karlsen med flere.

Artikler om oppdrett

Oppdrett til besvær? (Ottar nr. 4/2016, Ivar Bjørklund (red.)