Kvoter


Kystfiskekvoten: Kystfiskekvoten er et tillegg i kvotene til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk, med eier bosatt i Finnmark, i Nord-Troms eller i en annen kommune i Troms eller Nordland som ligger innenfor det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Ordningen er forankret i Norges folkerettslige forpliktelser overfor sjøsamene.»

Rekrutteringskvoteordningen: Unge fiskere kan få tildelt fisketillatelse (rekrutteringskvote) på visse vilkår, og i konkurranse med hverandre. De siste årene har det som regel blitt tildelt ti rekrutteringskvoter årlig. Unntaket er i 2014, da det ble tildelt 23 rekrutteringskvoter. Formålet med ordningen er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

(Fra Riksrevisjonen: 10. Kvotesystemet 2004–2018 (riksrevisjonen.no))


Bivdus innspill om kvoter
– kystfiskekvote, rekrutteringskvote og krabbekvote: