Kategorier
Krav om konsultasjon Kystsoneplaner

Foreløpige innspill til høring av areal- og kystsoneplan Hasvik kommune og krav om konsultasjon


Fra innspill og krav om konsultasjon med Hasvik kommune, 06.07. 2023:

Bivdu er blitt orientert om saken gjennom innspill fra Sametinget og Norges Kystfiskelag.

Tidligere innspill i saken

 • Informasjonsbrev fra Bivdu til Hasvik kommune i mail av 27. april 2022
 • KDD`s tolkningsuttalelse vs. konsultasjonsplikten etter sameloven kapittel 4 i saker som bl.a. angår plan- og bygningsloven.

Oppsummering

 • Bivdu krever innsyn, orientering og konsultasjon i saken som gjelder forslaget til høring av kommuneplanens arealdel for Hasvik kommune 2023 – 2032 (jf. Sameloven § 4.1 Konsultasjon).
 • Videre at saksprossen som angår kommuneplanens arealdel for Måsøy 2023 – 2032 stanses inntil Bivdu er konsultert, og konsultasjonen er avsluttet i saken.
 • Konsultasjonsprosessen avsluttes når begge parter er enig om dette.Ved konsultasjonen ønsker Bivdu å få forelagt:

 • Innsyn i kommunens tidligere gjennomførte konsekvensutredninger ved etablering av oppdrett i Hasvik kommune.
 • Hvilken vurdering er gjort av sjøsamiske rettigheter og arealbruk i h.h.t. gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
 • Hvordan beskriver og ivaretar Hasvik kommune fiskernes lovfestede rett til fiske? Og her menes det fiskernes lovfestede rett som ikke må forveksles med alminnelig adgangsrett til fiske som alle har til fiske (også laks) i sjøen?
 • Hva har tidligere vært kjent om samers- og andre folks rett til fiske- og bruksområder sine bruksområder?
 • Eksisterer det kart og nedtegnelser over fiskeområder, fiskevandringsruter og gytefelt?
 • Hvordan synliggjør Hasviks kommune fiskernes rett til fiske med båter under 11meter i sin Hasvik kommune i sitt planverk?  Hele dokumentet: