Kategorier
Oppdrett

Oppdrett Henrikholmen, Lebesby kommune

Krav om konsultasjon

Bivdu sendte den 7.10.2022 brev til Lebesby kommune med krav om konsultasjon vs. søknad om ny lokalitet for matfiskproduksjon (laks, ørret, regnbueørret) ved Henrikholmen VF_F2 i Lebesby kommune med maksimalt tillatt biomasse på 7200 tonn.

Som grunnlag for konsultasjonen ønsker Bivdu følgende:

o Saken stoppes inntil Bivdu er konsultert i denne saken. Konsultasjonsprosessen avsluttes når begge parter er enig om dette.

o Innsyn i kommunens tidligere gjennomførte konsekvensutredninger ved
etablering av oppdrett i Lebesby kommune, og her spesielt vurdering av
sjøsamiske rettigheter og arealbruk i h.h.t. gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

o Hvordan beskriver og ivaretar Lebesby kommune sine fiskeres lovfestede rett (og da menes ikke de fiskerne som kun har adgangsrett til fiske) av marine og anadrome arter?

o Hva har tidligere vært kjent om lokalbefolkningens fiske- og bruksområder?

o Eksisterer det kart og nedtegnelser over fiskeområder, fiskevandringsruter og gytefelt?

Se hele dokumentet: