Kategorier
Kystsoneplaner Oppdrett

Om kystsoneplaner, oppdrett og rettigheter

I en bok om kystsoneforvaltning (2021) omhandler et av kapitlene sjøsamiske fiskerettigheter og kystsoneplanlegging. I kapitlet beskriver Synne Movik to planprosesser hvor det har vært store motsetninger mellom sjøsamiske interesser og oppdrett: Kvænangen i Nord-Troms og Porsangerfjorden i Finnmark.

Fra sammendraget: «Kystfiskeutvalgets argument om en grunnleggende rett til fiske for folk bosatt i Finnmark ble ikke anerkjent – i stedet ble det inngått kompromisser ved at eksisterende lovgivning ble justert for å vektlegge samiske interesser. Spørsmålet er hvordan slike interesser blir håndtert i lokal kystsoneplanlegging, når ulike interesser står mot hverandre.»

Om bakgrunnen for kystsoneplaner skriver hun blant annet at slike planer «ble i stor grad drevet frem fordi man så nødvendigheten av å
avklare motsetninger mellom den voksende akvakulturnæringen og andre bruksinteresser i sjøområdene». Hun omtaler også avhengighetsprinsippet og nærhetsprinsippet, som inngår i mange kystfiskeres rettsoppfatning.

Bivdu anbefaler artikkelen som kan leses her:
30. Sjøsamiske fiskerettigheter og kystsoneplanlegging | Integrert kystsoneforvaltning (idunn.no)

Hele boka:
Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv (Redaktører: Katrine Broch Hauge og Knut Bjørn Stokke)


Kategorier
Oppdrett

Blogginnlegg om oppdrettInnlegg om oppdrett på Meronbloggen hos Mearrasiida, et sjøsamisk senter i Porsanger.


Trond-Einar Karlsen:

Januar 2014:
Den blå åkeren?! – Meronbloggen

November 2015:
Den blå åkeren del 2: Endret gyteatferd hos torsk – og større dødelighet hos yngel? – Meronbloggen

Juni 2016:
Den blå åkeren del 3: Gyteadferd torsk/skrei – Sørøya – Meronbloggen

August 2016:
Pellets-sei i Altafjorden – Meronbloggen

Alle innlegg om oppdrett på Meronbloggen (Også de ovennevnte)

Oppdrett – Meronbloggen

Kategorier
Oppdrett

Oppdrett Henrikholmen, Lebesby kommune

Krav om konsultasjon

Bivdu sendte den 7.10.2022 brev til Lebesby kommune med krav om konsultasjon vs. søknad om ny lokalitet for matfiskproduksjon (laks, ørret, regnbueørret) ved Henrikholmen VF_F2 i Lebesby kommune med maksimalt tillatt biomasse på 7200 tonn.

Som grunnlag for konsultasjonen ønsker Bivdu følgende:

o Saken stoppes inntil Bivdu er konsultert i denne saken. Konsultasjonsprosessen avsluttes når begge parter er enig om dette.

o Innsyn i kommunens tidligere gjennomførte konsekvensutredninger ved
etablering av oppdrett i Lebesby kommune, og her spesielt vurdering av
sjøsamiske rettigheter og arealbruk i h.h.t. gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

o Hvordan beskriver og ivaretar Lebesby kommune sine fiskeres lovfestede rett (og da menes ikke de fiskerne som kun har adgangsrett til fiske) av marine og anadrome arter?

o Hva har tidligere vært kjent om lokalbefolkningens fiske- og bruksområder?

o Eksisterer det kart og nedtegnelser over fiskeområder, fiskevandringsruter og gytefelt?

Se hele dokumentet: