Kategorier
Stillehavs-/pukkellaks

Bivdu ber statsråd Espen Barth Eide om å trekke tilbake høringsforslaget om sjøfiske etter stillehavslaks / pukkellaks i 2023

Bivdus foreløpige innspill til Miljødirektoratets høringsforslag til forbud mot sjølaksefiske i hele Finnmark, sammenkoblet med fiske etter pukkellaks som er en introdusert og fremmed art i sjø for sesongen 2023.

Viser til Klima- og miljødepartementets (KLD) nyhetsoppslag av 17.03.2023 og departementets oppdragsbrev til Miljødirektoratet (MD) av 09.03.2023 (merket U.Off.) samt Miljødirektoratets høringsforslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen av 17.03.2023 med høringsfrist 11.04.2023.  

Bivdu ble fredag den 17. mars kontaktet av pressen og ble orientert om saken.

Bivdu, er en fiskeriorganisasjon som har som mål å ivareta fiskernes rett (rettighetshavere) til fiske i bl.a. sjøsamiske områder. Dette gjelder også sjøfiske etter anadrom laksefisk der. Ut fra sitt mandat har Bivdu også rett til konsultasjon med statlig forvaltning i saker som vil eller kan påvirke deres fiske som rettighetshavernes etter Sameloven § 4.1.

Våre medlemmer (rettighetshavere) som fisker laks i sjø må få videreføre sitt kultur- og næringsbaserte sjølaksefiske, der rettighetshaverne i sitt fiske etter laks har kultur- og sedvane forrang i fiske etter laks framfor turister og sportsfiskere.

Bivdu har fattet følgende foreløpige vedtak i denne høringssaken:

  1. Det tillates fiske etter pukkellaks i perioden 20. juni og 5. august mens stillehavslaks /pukkellaksen befinner seg i fjordsystemene og langs kysten.
  2. Fisket etter stillehavslaks /pukkellaks kan drives med kilenot, landnot, krokgarn, drivgarn og andre redskaper som er hensiktsmessig. Maskestørrelsen bør helst være så liten som mulig i not redskapene, slik at fisk – som skal settes ut i sjøen igjen – ikke blir fast i noten før den slippes fri.
  3. Bifangst av annen anadrom laksefiske slippes ut i sjø.
  4. KLD må sørge for at Miljødirektoratet med øyeblikkelig virkning trekke tilbake høringen utsendt den 17.03.2023. Og forslaget om forbudet mot sjølaksefiske i hele Finnmark må fjernes da det ikke er faglig grunnlag eller hjemmel for å innføre et slikt forbud mot sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget har heller ikke noen grunnlag i vedtak i Stortinget eller i Hurdalsplattformen, og kan derfor oppfattes som et direkte skalkeskjul fra forvaltningens side i å gjennomføre et forbud mot fiske etter laks i Finnmark samtidig som en legger til rette for å fjerne en introdusert art som stillehavslaksen /pukkellaksen er. Fremgangsmåten om å fjerne sjølaksefiske i Finnmark og i sjøsamiske områder – slik det fremkommer i høringsnotatet – vekker dessverre minner om en tid og en fremgangsmåte Bivdu trodde var forbi.
  5. KLD bør ta kontakt med de som har konsultasjonsrett i fiske av laks i sjø, og sammen med disse utarbeider et nytt oppdragsbrev som skal ligger til grunn for Miljødirektoratets høring.
  6. Det nye høringsdokumentet sendes ut til høring med tre ukes hørings frist, hvor man også fjerner forslaget om forbud mot ordinært sjølaksefiske – med mindre Stortinget gjør et hastevedtak om å forby ordinært sjølaksefiske i hele Finnmark.

Bakgrunn for vedtaket:

  • Bivdu har ikke blitt kontaktet eller blitt gjort kjent med at KLD og forvaltningen forslag til høring før det ble sendt ut på offentlig høring.
  • Bivdu som organisasjon for sjølaksefiskerne (rettighetshaverne) har heller ikke blitt rådspurt om sine erfaringer ved fangst av stillehavslaks / russelaks / pukkellaks slik Naturmangfoldloven tilsier.
  • Bivdu anser at de momentene som KLD har fastsatt i sitt oppdragsbrev til Miljødirektoratet av 09.03.2023 – og som er selve grunnlaget for direktoratets høring – ikke muliggjør noe sjøfiske etter pukkellaks i 2023, og derfor på ingen måte oppfyller Stortingets tanke og hensikt med anmodningsvedtaket nr. 118, der Stortinget ber regjeringen om å « … intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø sommeren 2023».  

Bivdu ber om konsultasjon med Klima- og miljødepartementet i den videre oppfølgingen av saken.

Mvh. Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu


For spørsmål, ta kontakt med Inge Arne Eriksen, tel. 91 52 02 02.