Kategorier
Stillehavs-/pukkellaks

Bivdu ber statsråd Espen Barth Eide om å trekke tilbake høringsforslaget om sjøfiske etter stillehavslaks / pukkellaks i 2023

Bivdus foreløpige innspill til Miljødirektoratets høringsforslag til forbud mot sjølaksefiske i hele Finnmark, sammenkoblet med fiske etter pukkellaks som er en introdusert og fremmed art i sjø for sesongen 2023.

Viser til Klima- og miljødepartementets (KLD) nyhetsoppslag av 17.03.2023 og departementets oppdragsbrev til Miljødirektoratet (MD) av 09.03.2023 (merket U.Off.) samt Miljødirektoratets høringsforslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen av 17.03.2023 med høringsfrist 11.04.2023.  

Bivdu ble fredag den 17. mars kontaktet av pressen og ble orientert om saken.

Bivdu, er en fiskeriorganisasjon som har som mål å ivareta fiskernes rett (rettighetshavere) til fiske i bl.a. sjøsamiske områder. Dette gjelder også sjøfiske etter anadrom laksefisk der. Ut fra sitt mandat har Bivdu også rett til konsultasjon med statlig forvaltning i saker som vil eller kan påvirke deres fiske som rettighetshavernes etter Sameloven § 4.1.

Våre medlemmer (rettighetshavere) som fisker laks i sjø må få videreføre sitt kultur- og næringsbaserte sjølaksefiske, der rettighetshaverne i sitt fiske etter laks har kultur- og sedvane forrang i fiske etter laks framfor turister og sportsfiskere.

Bivdu har fattet følgende foreløpige vedtak i denne høringssaken:

  1. Det tillates fiske etter pukkellaks i perioden 20. juni og 5. august mens stillehavslaks /pukkellaksen befinner seg i fjordsystemene og langs kysten.
  2. Fisket etter stillehavslaks /pukkellaks kan drives med kilenot, landnot, krokgarn, drivgarn og andre redskaper som er hensiktsmessig. Maskestørrelsen bør helst være så liten som mulig i not redskapene, slik at fisk – som skal settes ut i sjøen igjen – ikke blir fast i noten før den slippes fri.
  3. Bifangst av annen anadrom laksefiske slippes ut i sjø.
  4. KLD må sørge for at Miljødirektoratet med øyeblikkelig virkning trekke tilbake høringen utsendt den 17.03.2023. Og forslaget om forbudet mot sjølaksefiske i hele Finnmark må fjernes da det ikke er faglig grunnlag eller hjemmel for å innføre et slikt forbud mot sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget har heller ikke noen grunnlag i vedtak i Stortinget eller i Hurdalsplattformen, og kan derfor oppfattes som et direkte skalkeskjul fra forvaltningens side i å gjennomføre et forbud mot fiske etter laks i Finnmark samtidig som en legger til rette for å fjerne en introdusert art som stillehavslaksen /pukkellaksen er. Fremgangsmåten om å fjerne sjølaksefiske i Finnmark og i sjøsamiske områder – slik det fremkommer i høringsnotatet – vekker dessverre minner om en tid og en fremgangsmåte Bivdu trodde var forbi.
  5. KLD bør ta kontakt med de som har konsultasjonsrett i fiske av laks i sjø, og sammen med disse utarbeider et nytt oppdragsbrev som skal ligger til grunn for Miljødirektoratets høring.
  6. Det nye høringsdokumentet sendes ut til høring med tre ukes hørings frist, hvor man også fjerner forslaget om forbud mot ordinært sjølaksefiske – med mindre Stortinget gjør et hastevedtak om å forby ordinært sjølaksefiske i hele Finnmark.

Bakgrunn for vedtaket:

  • Bivdu har ikke blitt kontaktet eller blitt gjort kjent med at KLD og forvaltningen forslag til høring før det ble sendt ut på offentlig høring.
  • Bivdu som organisasjon for sjølaksefiskerne (rettighetshaverne) har heller ikke blitt rådspurt om sine erfaringer ved fangst av stillehavslaks / russelaks / pukkellaks slik Naturmangfoldloven tilsier.
  • Bivdu anser at de momentene som KLD har fastsatt i sitt oppdragsbrev til Miljødirektoratet av 09.03.2023 – og som er selve grunnlaget for direktoratets høring – ikke muliggjør noe sjøfiske etter pukkellaks i 2023, og derfor på ingen måte oppfyller Stortingets tanke og hensikt med anmodningsvedtaket nr. 118, der Stortinget ber regjeringen om å « … intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø sommeren 2023».  

Bivdu ber om konsultasjon med Klima- og miljødepartementet i den videre oppfølgingen av saken.

Mvh. Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu


For spørsmål, ta kontakt med Inge Arne Eriksen, tel. 91 52 02 02.

Kategorier
Stillehavs-/pukkellaks

UTTAK AV PUKKELLAKS I SJØEN SESONGEN 2023 ER TVINGENDE NØDVENDIG

Uten dette fisket utsetter vi villaksen for unødvendig risiko for skade.

Felles uttalelse fra Bivdu, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Finnmark Sjølaksefiskeforening og Tanavassdragets Fiskeforvaltning

Vi er blitt gjort kjent med at våre myndigheter, representert ved Miljøminister Espen Barth Eide og Miljødirektoratet, ikke vil tillate et målrettet uttak av pukkellaks i kommende sesong. Dette mener vi er i strid med Stortingets budsjettvedtak fra november 2022 om at det skal fiskes stillehavslaks (pukkellaks) i sjøen i 2023, noe vi fiskere mener er fornuftig forvaltning. I sin iver etter å fjerne sjølaksefiskere som rettighetsgruppe i laksefisket, skal de verken få anledning til å fiske laks eller pukkellaks i kommende sesong. De er også utelukket fra å bidra med sin lokale og tradisjonelle kunnskap til de utredninger som lages i forbindelse med kommende års uttak av pukkellaks.

Tilbakeblikk på historien om pukkellaks
Fra vår side som fiskere, hersker det liten tvil om at hovedårsaken til den eksplosive veksten i bestanden av pukkellaks kommer som et resultat av en forvaltningsskandale som myndighetene selv har skap og som de har ansvaret for. Dermed stilles det et særlig krav til at de og tar et ansvar for å rydde opp.

Ser vi utviklinga av pukkellaksbestanden fra 70-tallet og utover, har det aldri vært noe stort og truende problem for villaksen.

Det som vi mener påvirker bestandsutviklinga for pukkellaksen, er at myndighetene mener at garnfiske i sjø og elv driver et overfiske på atlanterhavslaks. Ingen andre årsaker enn overfiske blir undersøkt og konsekvensene blir at garnfiskere i både elv og sjø blir pålagt
drastisk reduksjon av antall fiskere, gjentatte begrensninger i redskapsbruk og nedsatt fisketid med ca 80 %.

Den umiddelbare konsekvensen er at reduksjonen i antallet garnfiskere i sjø og elv medfører at man fjernet de aller fleste barrierer som pukkellaksen møtte på sin vei inn til elvene for å gyte. I praksis la man ut en rød løper for en fiskeart som er uønsket og som nå skal bekjempes med alle midler.

Stortingets behandling høsten 2022
I budsjettavtalen som er inngått mellom AP, SV og SP for 2023, heter det at «Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø for sommeren 2023.»

Til tross for dette klare vedtak fra Stortinget om å tillate fiske i sjøen etter pukkellaks i år, ser det ikke ut til at KLD-statsråden og MDIR vil vike en tomme for å tillate fiske etter pukkellaks i 2023.

De forholder seg heller til at vi skal gi pukkellaksen fritt leide opp i våre elver og gyte fritt med de konsekvenser det vil ha for villaksen til å gyte uten forstyrrelse fra pukkellaks. I stedet prøver man med tvilsom faglig begrunnelse å «tåkelegge» saken, slik at det ikke blir mulig å gjennomføre et effektivt uttak av pukkellaks i sjøen i 2023.

Det ser for oss ut som myndighetene anser det som mindre risikabelt å la pukkellaksen få gyte og fortrenge villaksen fra sine gyteområder i elvene fremfor å ha et forsvarlig og målrettet uttak av pukkellaks i sjøen med modifiserte redskaper som sørger for at villaksen ikke blir utsatt for mulige skader.

Det må her også nevnes at myndighetene selv i flere tiår har fanget villaks i kilenøter sammen med fiskere hvor formålet har vært å merke laks til bruk i forskningsøyemed. Vi hørte lite til at man her ikke så det som uforsvarlig å gjennomføre merking av laks som ble satt ut igjen fra kilenøter.

Erfaringer fra invasjonen i 2021 og tiltak for 2023
Fra forrige invasjon i 2021, husker vi godt skandalen som ble et faktum ved at daværende Miljøminister Sveinung Rotevatn ikke hadde forstått at han som øverste ansvarlig for forvaltninga av Tanavassdraget på norsk side, hadde forpliktelser om å iverksette tiltak for å stoppe invasjonen av pukkellaks.

Denne forpliktelsen er nedfelt i artikkel 15 og 16 i Tanaavtalen. Denne gir rammene for forvaltninga av Tanavassdraget sammen med finske myndigheter. Etterspillet fra forvaltningsskandalen i 2021 har medført at KLD og MDIR nå prøver å komme på offensiven til å møte den forventede invasjonen av pukkellaks kommende sesong.

Dessverre registrerer vi her at man ikke har tatt hensyn til hva både garnfiskere i elv og sjø har foreslått. Her er det kun et ensidig fokus på å ta ut pukkellaks ved hjelp av feller i elvene og ingenting skal gjøres i sjøen.

Det blir fra faglig hold advart sterkt mot den risiko villaksen utsettes for dersom den blir stående nedstrøms ei felle 3 mil oppe i Tanaelva og ei mindre felle i Masjokelva. Erfaringene fra tidligere år viser at hovedoppgangen av pukkellaks kommer midt på sommeren, og da på tidspunkt hvor temperaturen i elva normalt ligger på sitt høyeste. Selv den laveste temperaturen i elva i juli måned er så høy at den ligger over den grensa man anser for å være kritisk i forhold til at laksen krever en særdeles ømfintlig behandling under slike forhold.

Lokal medvirkning til kommende sesong
TF har fulgt forberedelsene til årets sesong siden før jul 2021 og har hele veien deltatt aktivt og levert konstruktive og ansvarlige innspill til MDIR for å stå best mulig rustet til kommende pukkellaksinvasjon.

Det må og bemerkes at ved forrige invasjon av pukkellaks i 2021, rapporterte sjølaksefiskere inn 70,7 tonn pukkellaks i fangstene sine. Dette anser vi for å være et betydelig kvantum når vi og tar i betraktning at det ikke var laksefiske i kommunene Tana, Berlevåg, Gamvik og store deler av Lebesby og i Nordkapp kommune.

For oss betyr hver pukkellaks som tas opp i sjø før den når elva mye, da en med dette vil være med på å senke risiko for uheldige og uønskede hendelser for villaksen som kan bli stående nedstrøms fiskefellene fordi store stimer av pukkellaks sperrer for oppgangen. For blant annet å utvikle en bedre tilpasset redskap til å ta ut pukkellaks i sjøen, har Bivdu er prosjekt med Møreforskning hvor en samarbeider for å finne gode og bedre løsninger enn de vi har i dag. Samtidig har Bivdu gjentatte ganger signalisert til KLD og MDIR at de ønsker å
delta i et aktivt fiske etter pukkellaks i 2023.

Dessverre har Bivdu, ei heller andre representanter for de andre
sjølaksefiskerorganisasjonene til dags dato ikke hørt noe fra verken KLD eller MDIR med om å bidra eller delta med kompetanse i forarbeidet og planlegging av fangst av stillehavslaks/pukkellaks i sjø i 2023.

Miljødirektoratet ser ikke ut til å ønske noen innblanding fra lokal forvaltning
Ved flere anledninger – også i møter med KLD og MDIR i løpet av året 2022, etterlyste leder i TF hvilke kontakter som leder for MDIR sin kompetansegruppe hadde gjort for å involvere sjølaksefiskere og deres organisasjoner i fiske etter pukkellaks. Svaret vi fikk har hver gang vært unnvikende eller negativt.

Det dukket derfor overraskende opp et svar fra Sturla Brørs i MDIR like foran pukkellaksseminaret i Tana den 17. januar i år om at MDIR hadde funnet det nødvendig å overprøve TF sitt forslag om å ta ut pukkellaks i sjøen med et eget forskningsprosjekt utført av VRL. Denne temarapporten ble presentert av Torbjørn Forseth på seminaret om pukkellaks. Dette skjer uten at han som faglig ansvarlig har funnet det nødvendig å kontakte representanter for sjølaksefiskere og deres organisasjoner for å ta med innspill her. Konklusjonen i rapporten er jo at MDIR som bestille rapporten, kan kvittere ut fiskefeller som den eneste fornuftige metoden å ta ut pukkellaks i kommende fiskesesong.

Uten dialog med sjølaksefiskere som har opptil 70 års erfaring med kilenotfiske, konkluderer rapporten med at villaksen utsettes for alt for stor risiko dersom en skal fiske pukkellaks med kilenot.

Dette er en rapport som hverken sjølaksefiskere eller TF fikk anledning til å uttale seg om før den ble lagt frem på pukkellaksseminaret i Tana, slik at en kunne få komme med innspill fra den kunnskap fiskerne selv har på redskap og fiskerikompetanse.

Dette er med respekt å melde toppen av arroganse fra ansvarlig hold i både KLD og MDIR. En kan ikke tolke dette annerledes enn at sjølaksefiskere ikke har kunnskap som kan nyttes i fangst av pukkellaks til tross for fiskere med 70 års erfaring.

Derimot lager MDIR og VRL på egen hånd en «skredderskydd» rapport – uten erfaringsbasert kunnskap om sjølaksefisket – som bekrefter egne teorier om at det ikke er mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten å utsette vår stedegen laks for ned fisking.

Ja, vi er rystet over at KLD og MDIR verken tar hensyn til Stortingsvedtak eller den kompetansen og erfaringene sjølaksefiskere innehar i sin bekjempelse av en fremmed art som pukkellaksen er i norske farvann.


Dato: 24.02.2023

Benn Larsen, konst.dir. i Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF)

Inge Arne Eriksen, leder av Bivdu

Frank Emil Trastig, leder av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Lena Olsen, leder av Finnmark Sjølaksefiskeforening