Kategorier
Kystsoneplaner Oppdrett

Om kystsoneplaner, oppdrett og rettigheter

I en bok om kystsoneforvaltning (2021) omhandler et av kapitlene sjøsamiske fiskerettigheter og kystsoneplanlegging. I kapitlet beskriver Synne Movik to planprosesser hvor det har vært store motsetninger mellom sjøsamiske interesser og oppdrett: Kvænangen i Nord-Troms og Porsangerfjorden i Finnmark.

Fra sammendraget: «Kystfiskeutvalgets argument om en grunnleggende rett til fiske for folk bosatt i Finnmark ble ikke anerkjent – i stedet ble det inngått kompromisser ved at eksisterende lovgivning ble justert for å vektlegge samiske interesser. Spørsmålet er hvordan slike interesser blir håndtert i lokal kystsoneplanlegging, når ulike interesser står mot hverandre.»

Om bakgrunnen for kystsoneplaner skriver hun blant annet at slike planer «ble i stor grad drevet frem fordi man så nødvendigheten av å
avklare motsetninger mellom den voksende akvakulturnæringen og andre bruksinteresser i sjøområdene». Hun omtaler også avhengighetsprinsippet og nærhetsprinsippet, som inngår i mange kystfiskeres rettsoppfatning.

Bivdu anbefaler artikkelen som kan leses her:
30. Sjøsamiske fiskerettigheter og kystsoneplanlegging | Integrert kystsoneforvaltning (idunn.no)

Hele boka:
Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv (Redaktører: Katrine Broch Hauge og Knut Bjørn Stokke)