Kategorier
Møter i Bivdu

Innkalling til årsmøte i Bivdu den 10. september 2022

Herved innkalles det til årsmøte i Bivdu lørdag 10. september kl. 14:00 på «Misjonshuset», Ringveien 5, 9845 Tana bru.

Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap 2021
5. Budsjett 2022
6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
7. Innkomne saker
8. Valg
Saker som ønskes tatt opp må være styreleder Inge Arne Eriksen i hende senest 1 uke før årsmøtet. E-postadresse: inge@bivdu.com.
Det tas sikte på også å gjennomføre årsmøtet på nett.
På grunn av servering og mulig nettløsning ønsker styret at de som vil delta gir beskjed om dette til nestleder Bjarne H. Johansen tel. 957 65 665 eller mail: bjarne.johansen@dinpost.no
De som ønsker å tegne seg som medlem i Bivdu kan registrere seg som medlem på vår nettside: https://bivdu.no.

Hilsen styret
v/ leder Inge Arne Eriksen.

Kategorier
Kongekrabbe

Omsetningskravet i krabbefisket fjerner kombinasjonsnærings-utøvere og den miste flåten

Bivdu ser det som problematisk og høyst kritikkverdig at nåværende Regjering fremlegger et høringsforslag i krabbefisket for 2022 i Øst-Finnmarks om bevisst fjerner kombinasjonsnæringen og den minste flåten fra å fiske kongekrabbe gjennom et skjevt aktivitetskrav.

Dagens aktivitetskrav tar ikke hensyn til om båten er stor og har et godt kvotegrunnlag i lukket gruppe, mot en liten båt som fisker i åpen gruppe.

Aktivitetskravet er et system som vår avgåtte borgerlige regjerning innførte samtidig som de fratok alle båter under 6 meter rett til fiske av kongekrabbe. Disse tiltakene syns den borgerlige regjering godt om, for ved å stadig høyne aktivitetskravet – slik de også vedtok før de ble avsatt – ville en på kort tid fjerne de minste fartøyene fra krabbefisket. I tillegg ville alle kombinasjonsnæringsutøverne bli borte.

Bivdu har som mål å tilrettelegge for at fiskerne skal få mulighet til å fiske på sine lokale ressurser. Det er derfor trist å se at reguleringene i fisket etter kongekrabbe bevist legges opp slik at muligheten for mange fjordfiskere til å fiske denne blir borte. Samtidig som dette har skjedd åpnet tidligere regjering for at svært mange kom inn i krabbefisket selv om de ikke bodde i kvoteregulerte område, samt at det var stor tvil om hvor plaget mange av disse hadde vært med krabbe i sitt vanlige fiske.

Bivdu ser helst at aktivitetskravet for den minste flåten blir fjernet helt, men vi ser også behov for at de som driver fiske i kvoteregulert område får fiske kongekrabbe i sitt nærområde.

For å bevare selve grunnprinsippet i kongekrabbeforvaltningen om at de som er plaget med krabben skal ha en rett til å fiske i regulert kvoteområde, har Bivdu fremmet et forslag til en ny modell til aktivitetskrav. Her deles flåtegruppen i tre lengdegrupper, der hver gruppe har ulikt aktivitetskrav, slik at de de minste fartøyene også får mulighet til å fiske kongekrabbe. Selv om det blir ulikt aktivitetskrav mellom fartøygruppene, så bygger en videre på hovedprinsippet i forvaltningen av kongekrabbe om at de som er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske skal få mulighet til fiske kongekrabbe. Bivdus høringsinnspill kan i sin helhet leses her.