Kategorier
Adgang til fiske Rettighetskrav

Støtt rettsak mot staten

Nå begynner kampen mot staten for å få fiskerettighetene tilbake til befolkningen på kysten og i fjordene i nord (sjøsamiske områder). Økonomisk bidrag og støtte som skal brukes til rettssaken, kan innbetales til bankkonto nr. 4509 35 92585, eller til Vipps nr.  92 66 70.

Denne kampen må og skal vi vinne for å bevare bosetting og aktivitet på kysten og i fjordene våre.

Kampen er i hovedsak for våre etterkommere, slik at de kan fortsette det frie gode liv som fiskere i nord.  

Kategorier
Innspill fra Bivdu Rettighetskrav

Rettighetene til fiske skal tilbakeføres befolkningen i nord!

Pressemelding
Bivdu som representerer fiskere i sjøsamiske områder har partsevne til å gå til søksmål mot staten. Vi jobber nå aktivt med å legge grunnlaget for å gå til sak mot staten, slik at rettighetene kan tilbakeføres til befolkningen i sjøsamiske områder. Og dette blir en sak som ikke vil stoppe i norsk rettsvesen, men bli videreført og avslutte med menneskerettighetsdomstolen i Haag.

I Stortingets behandling av meldingen om fiske, som behandles i Stortinget på mandag 29. april, er flere og flere fiskere og politikere blitt klar over at Stortinget ikke ønsker å ivareta befolkningens i nord sin rett til fiske på lokale ressurser.

Selv om dette direkte går utover befolkningen og fiskerne i fiskeriavhengige kommuner og fylker i nord, der fisken nå står like utfor «støa» og inn til moloene.

Folk i nord som alltid har kunne brødfø seg av sine kystnære ressurser, ser nå at de har mistet sin hevdvunnet rett til fiske. Dette er en tragedie for alle i disse områdene ettersom de gjennom all tid har bygd sin eksistens, sin næring og sine samfunn på denne retten til fiske. Bivdu anser dette som en urett og et direkte brudd på menneskerettighetene til befolkning i samiske områder (nord for Trondheims fjorden).

Dette menneskerettighetsbruddet har Bivdu i flere år prøvd å gjøre noe med, men uten å bli hørt.

Nå når fiskerne ikke får fiske, fiskemottakene må stenge og permittere sine ansatte i mangel på fisk, ser en nå et gryende opprør blant fiskerne, politikeren og befolkningen i nord. De akseptere rett og slett ikke at båtene ligger stille, folk blir permittert og kommunene mister sine skatteinntekter fra fiske!

Dette ønsker Bivdu å gjøre noe med gjennom rettsapparatet når politikerne ikke makter å beskytte sine innbyggere.

Håper at alle som ønsker å gå til rettslige skritt for å for å få fiskerettigheten tilbake til befolkningen i nord blir medlemmer, eller på annen måte støtter opp vårt arbeid (se: https://bivdu.no/ )

Inge Arne Eriksen
Leder i Bivdu

Kategorier
Innspill fra Bivdu

Bivdu sitt innspill til FNs ekspertmekanisme for urfolksrettigheter (EMRIP)


FNs ekspertmekanisme for urfolksrettigheter (EMRIP) har nylig besøkt Norge for å se på hvordan samiske rettigheter blir ivaretatt ved inngrep. Resultatet av besøket blir en rapport med anbefalinger om hvordan Norge bør ivareta urfolks rettigheter gjennom nasjonal lovgivning.

Bivdu fikk anledning til å komme med innspill til møte med EMRIP og Samerådet med bl.a. Eirik Larsen den 10.03.2024 i Alta.

I Bivdu sitt innspill ble det lagt vekt på at følgende strakstiltak må gjennomføres:

1) Anerkjenne, lovfeste og forvalte befolkningens hevdvunnet rett til fiske (også laks) i sjøsamiske områder i Norge på generelt nivå ut fra opparbeidet rettigheter gjennom alders tids bruk, kultur og hevd og i h.h.t. urfolksretten og dagens rettsprinsipp.

2) Tradisjonell kunnskap må hensyntas og inkorporeres i kunnskapsgrunnlag for all forvaltning, og spesielt i fiske etter marine og anadrome (laks) arter.

3) Norske myndigheter må gjennomføre lovpålagte konsultasjoner med samiske organisasjoner (Bivdu), samt legge til rette for at organisasjonene har et grunnlag for å gjennomføre reelle konsultasjoner, også økonomisk.

Stortinget må gjennomføre lovpålagte konsultasjoner med berørte urfolksorganisasjoner før vedtak fattes (eks. Meld. St. 7 (2023–2024). Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling), slik at folkeretten ikke blir brutt.

Hele innspillet fra Bivdu:


Mer om EMRIP og program for Norges-besøket, se informasjon hos Sametinget, med lenke til Samerådets informasjon.

Foto: Carl-Johan Utsi, Samerådet

Kategorier
Diverse saker Kvoter

Rekrutteringskvotebonus til unge fiskere

Søknadsskjema til rekrutteringskvoter i åpen gruppe er nå klar på fiskeridirektoratets nettsider.

Ifølge fiskeridirektoratet er det åpnet for å tildele inntil seks rekrutteringskvoter som gjelder torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell i Nordsjøen, sild i Nordsjøen og nvg-sild. Ordningen gjelder fiskere i åpen gruppe, og har som formål å bidra til at flere unge på sikt kan delta i lukket fiskeri.

Søknadsfristen er 31. desember 2023.

Les mer og søk på Fiskeridirektoratets nettsider

(Kilde: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2023/soknadsskjema-til-rekrutteringskvoter-i-open-gruppe-er-klart)

Kategorier
Kongekrabbe Kvoter

Krabbekvoter: Det må tas hensyn til de aller minste


«– Vi vil på det sterkeste oppfordre Sametinget i sin konsultasjon med fiskeriminister Cecilie Myrseth om å ta hensyn til retten og muligheten til kongekrabbefiske neste år for de minste av de minste fartøyene i krabbeområdet i Finnmark, sier Bivdu-leder Inge Arne Eriksen.

Han viser til et oppslag i Ságat nylig der han mener det kommer frem at Sametinget er fornøyd med at aktivitetskravet for å delta i krabbefiske i 2024 blir som i dag – på 200.000 kroner.» (Utdrag fra intervju i Ságat)

Ber de ta hånd om de aller minste (sagat.no)

Intervjuet i e-avis.


Innlegget i Ságat som det vises til:
Fornøyd med krabbeseier (sagat.no)

Kategorier
Reguleringsmøter

Bivdus innspill til regulering av fiske i 2024


Bivdu deltar på høstens reguleringsmøte i Bergen. I år foregår møtet den 15. og 16. november 2023. Saksliste og dokumenter.

Neste år kommer til å bli et krevende år i fiskeriene. Våre innspill til reguleringsmøtet er basert på at vi vil prioritere de minste båtene, slik at de får et best mulig grunnlag for videre drift.

Bivdus innspill til regulering av fiske i 2024:


Foto: Erling Svensen/ Havforskningsinstituttet

Kategorier
Kongekrabbe

Innspill til regulering av kongekrabbe i 2024

Fisketrykket i fiske etter kongekrabbe har de siste årene blitt doblet. Bestanden er skarpt nedadgående, noe som resultert i 60 % lavere kvoter i 2024 enn i 2023. Bivdu vil verne om retten til fiske for de som er plaget med krabbe, og går inn for gradert aktivitetskrav. (Maks. kr. 100 000,- for båter på 10 meter og mindre og maks kr. 200 000,- for båter over 10 meter). Inntekt som legges til grunn for aktivitetskravet, må være opptjent i området der kongekrabbefisket foregår.

Fra Bivdus innspill:
I forvaltning av kongekrabbe øst for 26 0 Ø. legger Bivdu til grunn følgende grunnprinsipper:

  • Befolkningen i sjøsamiske områder har rett til å fiske på sine lokale ressurser, primært uten noe form for vederlag eller andre krav.
  • De som er plaget med krabbe i sitt vanlige fiske, har førsterett til fangst av kongekrabbe.
  • Bivdu vil oppfordre Fiskeridepartementet til å lage en Stortingsmelding om fiske og forvaltning av kongekrabbe i 2024. Meldingen må være ferdig behandlet og ligge til grunn for kongekrabbefiske i 2025.

Bivdu er orientert om at bestanden av kongekrabbe i kvoteregulert område er sterkt redusert og at krabbekvoten i 2024 er anbefalt satt til 966 tonn av
Havforskningsinstituttet. Dvs. en reduksjon av kvoten på ca. 60 % i forhold til 2023.

Bivdu vil i denne situasjon spesielt ta hensyn til de som er:

  • Sterkest plaget av kongekrabbe i sitt vanlige fiske.
  • Fartøyene under 10 meter som hører hjemme i kvoteområde øst for 26 0 Ø.

De som driver fiske i kombinasjon med annet yrke (eks. jordbruk) har liten eller ingen muligheter til å drive et bortefiske, slik et større fartøy har.

Hele innspillet:

Kategorier
Rettighetskrav

Årsmøtesak om saltvannsfiskeretten

Årsmøtesak 04/2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder

Kategorier
Møter i Bivdu

Fra årsmøte i Bivdu 09.09.2023

Saker fra årsmøtet som ble avholdt i Lakselv lørdag 9. september 2023.

Protokoll fra årsmøtet
med innkalling og årsberetning for 2022 som vedlegg.

Årsmøtesak 04/2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder

Enstemmig vedtak, med bakgrunnsinformasjon:

Kategorier
Møter i Bivdu

Årsmøte 2023 – dokumenter

Innkalling med program og informasjon om årsmøtesak 04-2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder.