Kategorier
Rettighetskrav

Årsmøtesak om saltvannsfiskeretten

Årsmøtesak 04/2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder

Kategorier
Møter i Bivdu

Fra årsmøte i Bivdu 09.09.2023

Saker fra årsmøtet som ble avholdt i Lakselv lørdag 9. september 2023.

Protokoll fra årsmøtet
med innkalling og årsberetning for 2022 som vedlegg.

Årsmøtesak 04/2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder

Enstemmig vedtak, med bakgrunnsinformasjon:

Kategorier
Møter i Bivdu

Årsmøte 2023 – dokumenter

Innkalling med program og informasjon om årsmøtesak 04-2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder.

Kategorier
Rettighetskrav Sjølaksefiske

Bivdu stevner staten – sjølaksefiske

Dato 17.08.2023

Bivdu til rettssak mot staten på grunn av langvarig og urettmessig nedskjæring i sjølaksefiske.

Den 16. august 2023 har Bivdu, ved vår advokat Brynjar Østgård stevnet staten v/ Klima- og miljødepartementet (KLD) for Oslo tingrett for ulovlige innskrenkinger av sjølaksefisket i Tanafjorden – men med rettsvirkninger for et større område.                   

Stevningen kommer som en følge av at myndighetene siden 1970-tallet systematisk har kuttet i folks rett til å drive sjølaksefiske, og i den samme perioden overført innvunnet kvantum til andre grupper – særlig sørfinske turistfiskere i Tanavassdraget.

Søksmålet er også direkte tuftet på Bivdus grunnleggende prinsipper.

«Folket som bor ved sjøen har fra de eldste tider utnyttet fiskeressursene (også laks) i sine nærområder, på grunnlag av sedvanemessige rettsoppfatninger og de prinsipper som her ligger til grunn, herunder nærhetsprinsippet»

Bivdu anser at staten gjennom en rekke av år har innført innskrenkninger i sjølaksefisket som dels har vært stridende mot fiskernes hevdvunne rettigheter og mot menneskerettslige prinsipper. Innholdet i Fosendommen er derfor også aktuelt i en slik sak som dette.


Bakgrunn

Stevningen gjelder regulering av sjølaksefiske i året 2020 og går ut på at:

 • 1) reguleringene for 2020 er/var ugyldige 
 • 2) EMK, 1. tilleggsprotokoll, art. 1 om respekten for eiendom og rettigheter er krenket i og med den nevnte reguleringer.

Regulering av sjølaksefiske i året 2020 føyer seg inn i – men er også et resultat av en lang nedbyggingsprosess av adgangen til sjølaksefiske – hvor ugyldigheten og krenkelsen meget vel kan tidfestes også tidligere, men man har valgt ut året 2020 som det mest «fremskutte».

På vegne av den sjøsamiske organisasjonen Bivdu anlegges det søksmål mot staten for håndhevelse av rettighetene til sjølaksefiske i Tanafjorden i Finnmark. Bivdu er et samisk ord som betyr fangst, jakt, fiske osv. I Bivdus vedtekter og formålsparagraf (§1 første avsnitt) heter det:

«Folket som bor ved sjøen har fra de eldste tider utnyttet fiskeressursene (også laks) i sine nærområder, på grunnlag av sedvanemessige rettsoppfatninger og de prinsipper som her ligger til grunn, herunder nærhetsprinsippet»

Bivdu ansees å være representativ for sjølaksefiskerne som gruppe, og herunder for disse i Tanafjorden. Representativiteten, organisasjonens struktur og fasthet tilsier at Bivdu har såvel partsevne og rettslig interesse.

Søksmålet gjelder Tanafjorden og Tanavassdraget. Tematikken har imidlertid aktualitet også for andre områder der sjølaksefiske utøves. Søksmålet går i korthet ut på å få kjent de offentlige lakefiskereguleringer i Tanafjorden og Tanavassdraget ugyldige, da dette ligger innenfor Bivdus kjerneområde m.h.t. formål og naturlige virkeområde (jf. de føringer som gis av Høyesterett i Fosen-dommen (HR-2021-1975-S). Bivdu anser at staten gjennom en rekke av år har innført innskrenkninger i sjølaksefisket som dels har vært stridende mot fiskernes hevdvunne rettigheter og dels vært av en slik karakter at de – uavhengig av evt. strid med hevdvunne rettigheter – rammes av forvaltningsrettslige ugyldighetsregler.

Sjølaksefisket i Tana har vært drevet i uminnelige tider, men økte særlig på 1800-tallet. Kilenøter kom i bruk rundt 1860 og krokgarn rundt 1880. Fisket skjedde dels med frittflytende og dels med faststående redskap.

Sjølaksefisket var ett av de fiskerier som la grunnlaget for bosetting langs kysten og innover i fjordene.

Professor Kirsti Strøm Bull skriver i sin bok «Kystfisket i Finnmark – en rettshistorie» at etter pomorhandelens sammenbrudd ved inngangen til 1. verdenskrig måtte kystbefolkningen i Finnmark kompensere med «nye» næringer og videreutvikling av eksisterende næringer. Flere satset da på sjølaksefiske. Ifølge Strøm Bull, har naturressursene tradisjonelt vært brukt alene av lokalbefolkningen i alders tid. Konkurranse om fiskeressursene er av relativt ny dato. Dette har ført til statlige reguleringer er gjennomført, og da – formelt, men ikke i sin helhet reelt – av hensyn til ressursene. De første reguleringer fikk man i 1848, og senere bl.a. lover på 1860- og 1870-tallet, frem mot lakseloven av 1905. Senere har man fått nyere lover, frem mot dagens lov av 1992.

Utgangspunkt er at sjølaksefiskerne gjennom tiden har utøvet sitt fiske på en slik måte, i et slikt omfang og over slikt tidsrom at det er etablert hevdvunne, tinglige rettigheter, typisk gjennom alders tids bruk. Bruk i alders tid danner som kjent et typisk og akseptert grunnlag for rettigheter, både moralsk og juridisk.

Bivdu har lagt til grunn at departementet (KLD) erkjenner sjølaksefisket som en viktig del av naturgrunnlaget for samisk kultur, og da – for nærværende sak – sjøsamisk kultur, da det for lengst er alminnelig anerkjent, politisk og rettslig, at samisk kultur har et eget, selvstendig vern i h.h.t. grunnloven § 108.

Sjølaksefisket er en del av en større sjøsamisk birgejupmi (ressursutnyttelse). Samhørigheten med, og avhengigheten av, naturen er også fremhevet f.eks. av Kystfiskeutvalget i NOU 2008:5, hvor det bl.a. heter at utvalget finner:

«… særlig grunn til å fremheve to velkjente forhold. For det første at samisk kultur i sterk grad er knyttet til naturen i de samiske bosettings- og bruksområder. Samekulturen bygger i stor grad på områdetilhørighet. For det andre at samisk kultur i dag er i en meget kritisk situasjon.»

Dette siste gjelder i særlig grad den sjøsamiske kultur, da det også gjennom rettspraksis – over tid – klart er slått fast at lokalbefolkningen, herunder den samiske, gjennom tradisjonell bruk over tid både kan opparbeide og har opparbeidet rettslige posisjoner som ikke kan anfektes eller innskrenkes av offentlige reguleringer på linje med ordinære allemannsretter, men som må hensyntas som nettopp konkrete, tinglige rettigheter. Denne praksisen er fulgt opp i både Selbudommen og Svartskog-dommen er det fremhevet at når alminnelige nasjonale tingsrettslige regler skal anvendes for å ta stilling til samenes rettigheter, må det skje på samiske premisser. Det skal dermed legges vekt på samiske rettsoppfatninger og på samiske sedvaner.

I behandling av Finnmarksloven ble det særskilt understreket at den rettsavklaringen som skal skje, skal bygge på de prinsippene som kom til uttrykk i både Selbu- og Svartskogdommene, men også i Stjernøy-dommen. Anvendelse av tingsrettslige prinsipper på samiske premisser er også i tråd med ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 8 nr. 1 om at det ved anvendelse av nasjonale regler overfor urfolk, skal tas «tilbørlig hensyn til deres sedvaner og sedvanerett», noe også Høyesterett har anvendt i sak Nesseby – med tilpasninger – på opparbeidelse av rettsposisjoner i fiskeriene; den samiske dimensjonen er fullt ut med, og står sentral, også på dette felt.

Det vil fremgå av ovennevnte, at lokalbefolkningen i Finnmark, herunder i Tana, gjennom alders tid har opparbeidet tinglige rettigheter til utnyttelse av naturressursene.

Norge har som kjent ratifisert FNs konvensjon om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO konvensjon nr. 169), det det fremgår at «vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt. Slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene». Av dette følger at «håndverk, bygde- og lokalbasert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde deres kultur, økonomiske selvberging og utvikling».

Videre følger det av FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP-konvensjonen), dens art. 27 at en bør kunne anse at det tradisjonelle sjølaksefisket i Tana er en kulturutøvelse som er beskyttet at art. 27. Dette bygger også Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) på i sin temarapport i 2016: «Sjøsamenes rett til sjøfiske». I denne sammenheng er det også naturlig å vise til HR-2021-1975-S (Fosen), hvor Høyesterett la vekt på muligheten til å utøve den tradisjonelle og kulturbærende næring.

Oppsummering

Det har over år foregått en de facto omfordeling av ressurser knyttet til laksestammen i Tana, og den tapende part har vært det tradisjonelle, kulturbærende, sjøsamiske sjølaksefiske i Tanafjorden.

Reguleringene har vært «skjeve», på bekostning av det tradisjonelle sjølaksefisket.

Fisketid og redskapsbruk

 • imøtekommer ikke kravet på anerkjennelse av den tradisjonsbundne og kulturbærende næring og aktivitet som sjølaksefisket er, og
 • imøtekommer heller ikke anerkjennelse av de tinglige rettsposisjoner som er opparbeidet.

Reguleringene strider mot de hevdvunne rettsposisjoner lokalbefolkningen har, og strider mot de rammer og prinsipper som kan utledes av gjeldende rett, når man ser det samlede rettskildebilde, som inkluderer det mangfold av tunge rettskildefaktorer som en i stevningen har redegjort for.

Stevningen:

Kategorier
Møter i Bivdu

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023


Det innkalles til årsmøte i Bivdu lørdag 9. september kl. 13:00 på Lakselv Hotell, Gjestiveribakken, Lakselv.

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap 2022
 5. Budsjett 2023
 6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
 7. Retten til fiske for befolkningen som bor i fjordene og på kysten
 8. Innkomne saker
 9. Valg

  Saker som ønskes tatt opp må være styreleder Inge Arne Eriksen i hende senest 1 uke før årsmøtet. E-postadresse: inge@bivdu.com.
  Det tas sikte på også å gjennomføre årsmøtet på nett.

  På grunn av servering og mulig nettløsning ønsker styret at de som vil delta gir beskjed om dette til kasserer Trond-Einar Karlsen tel. 482 18 402 mail: trond.einar.karlsen@gmail.com

De som ønsker å tegne seg som medlem i Bivdu før årsmøtet kan registrere seg som medlem på vår nettside: Innmelding – Bivdu


Hilsen styret
Inge Arne Eriksen, leder

Bivdu på Facebook

Kategorier
Reguleringsmøter

Dato for reguleringsmøte 2023


Informasjon fra Fiskeridirektoratet: «Datoene for reguleringsmøtet vil i år blir 15. og 16. november 2023. Invitasjon vil komme i løpet av september måned.» Reguleringsmøte november 2023 (fiskeridir.no)

Kategorier
Kystsoneplaner

Foreløpige innspill til høring av areal- og kystsoneplan Hasvik kommune og krav om konsultasjon


Fra innspill og krav om konsultasjon med Hasvik kommune, 06.07. 2023:

Bivdu er blitt orientert om saken gjennom innspill fra Sametinget og Norges Kystfiskelag.

Tidligere innspill i saken

 • Informasjonsbrev fra Bivdu til Hasvik kommune i mail av 27. april 2022
 • KDD`s tolkningsuttalelse vs. konsultasjonsplikten etter sameloven kapittel 4 i saker som bl.a. angår plan- og bygningsloven.

Oppsummering

 • Bivdu krever innsyn, orientering og konsultasjon i saken som gjelder forslaget til høring av kommuneplanens arealdel for Hasvik kommune 2023 – 2032 (jf. Sameloven § 4.1 Konsultasjon).
 • Videre at saksprossen som angår kommuneplanens arealdel for Måsøy 2023 – 2032 stanses inntil Bivdu er konsultert, og konsultasjonen er avsluttet i saken.
 • Konsultasjonsprosessen avsluttes når begge parter er enig om dette.Ved konsultasjonen ønsker Bivdu å få forelagt:

 • Innsyn i kommunens tidligere gjennomførte konsekvensutredninger ved etablering av oppdrett i Hasvik kommune.
 • Hvilken vurdering er gjort av sjøsamiske rettigheter og arealbruk i h.h.t. gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
 • Hvordan beskriver og ivaretar Hasvik kommune fiskernes lovfestede rett til fiske? Og her menes det fiskernes lovfestede rett som ikke må forveksles med alminnelig adgangsrett til fiske som alle har til fiske (også laks) i sjøen?
 • Hva har tidligere vært kjent om samers- og andre folks rett til fiske- og bruksområder sine bruksområder?
 • Eksisterer det kart og nedtegnelser over fiskeområder, fiskevandringsruter og gytefelt?
 • Hvordan synliggjør Hasviks kommune fiskernes rett til fiske med båter under 11meter i sin Hasvik kommune i sitt planverk?  Hele dokumentet:
Kategorier
Bivdu

Støtt Bivdu sitt arbeid


Enten du er medlem eller ikke, støtt gjerne Bivdu sitt arbeid.

Vipps 636392

Kategorier
Diverse saker

Nye juridiske grenser mellom elv og sjø i Alta kommune

Bivdu og flere andre har fått informasjon om at Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vedtatt nye juridiske grenser mellom elv og sjø for 10 anadrome vassdrag i Alta kommune. Utdrag fra Statsforvalterens informasjon:

Bakgrunn
Formålet med fastsetting av grensen mellom elv og sjø er å sikre oversiktlige bruksforhold, og å gjøre det enklere å håndheve regler om fiske. Bestemmelsen gjelder ikke vurdering av eiendomsgrenser mellom private rettighetshavere etter vassdragsloven, de har bare betydning i
forhold til offentligrettslige regler som gjelder fisketider og tillate redskaper. Når et område blir definert som elv, kommer bestemmelser om årsfredning, redskapsbruk og lignende inn.

Skillet mellom elv og sjø er viktige for bruken av området. I området som er definert som elv gjelder bestemmelser fisketider, redskapsbruk og lignende. I elva trenger man fiskekort for å fiske, noe man ikke trenger i sjøen. Fastsettelsen av denne grensa er viktig for forvaltningen av vassdragene, slik at man kan regulere fisket i hele vassdraget etter tilstanden på bestandene. Grensene skal avmerkes med tydelige merker, utgiftene dekkes av statskassen, jf. lakseloven § 15.

Denne fastsettelsen av grense mellom elv og sjø er også en fastsettelse av hvor langt grunneiers eksklusive rett til fiske går. Grensen har betydning for skillet mellom eierområdet og allemannsområdet. Område definert som sjø er allemannsområdet, og der er sportsfiske fritt for alle.
(…)

Samlet vurdering av grensesetting elv-sjø etter naturmangfoldloven (nml)
Prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven (nml.) skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. nml. § 7. Statsforvalteren vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne fatte vedtak i denne saken. Det er utført befaringer og brukt flyfoto over aktuelle områder, jf. nml. § 8. Konsekvensene av foreslått tiltak regnes ikke for å gi negative påvirkninger på naturmangfoldet, heller positive påvirkninger ved at fisket blir regulert. Dette vurdert ut fra kunnskap om artenes forekomst eller utnyttelse av disse, i henhold til føre-var-prinsippet nml. § 9. Tiltaket er heller ikke regnet til å belaste økosystemet for skade, jf. nml. § 10.

Hele brevet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, med informasjon om hver av de 10 elvene i Alta kommune:

Kategorier
Stillehavs-/pukkellaks

Bivdu ber statsråd Espen Barth Eide om å trekke tilbake høringsforslaget om sjøfiske etter stillehavslaks / pukkellaks i 2023

Bivdus foreløpige innspill til Miljødirektoratets høringsforslag til forbud mot sjølaksefiske i hele Finnmark, sammenkoblet med fiske etter pukkellaks som er en introdusert og fremmed art i sjø for sesongen 2023.

Viser til Klima- og miljødepartementets (KLD) nyhetsoppslag av 17.03.2023 og departementets oppdragsbrev til Miljødirektoratet (MD) av 09.03.2023 (merket U.Off.) samt Miljødirektoratets høringsforslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen av 17.03.2023 med høringsfrist 11.04.2023.  

Bivdu ble fredag den 17. mars kontaktet av pressen og ble orientert om saken.

Bivdu, er en fiskeriorganisasjon som har som mål å ivareta fiskernes rett (rettighetshavere) til fiske i bl.a. sjøsamiske områder. Dette gjelder også sjøfiske etter anadrom laksefisk der. Ut fra sitt mandat har Bivdu også rett til konsultasjon med statlig forvaltning i saker som vil eller kan påvirke deres fiske som rettighetshavernes etter Sameloven § 4.1.

Våre medlemmer (rettighetshavere) som fisker laks i sjø må få videreføre sitt kultur- og næringsbaserte sjølaksefiske, der rettighetshaverne i sitt fiske etter laks har kultur- og sedvane forrang i fiske etter laks framfor turister og sportsfiskere.

Bivdu har fattet følgende foreløpige vedtak i denne høringssaken:

 1. Det tillates fiske etter pukkellaks i perioden 20. juni og 5. august mens stillehavslaks /pukkellaksen befinner seg i fjordsystemene og langs kysten.
 2. Fisket etter stillehavslaks /pukkellaks kan drives med kilenot, landnot, krokgarn, drivgarn og andre redskaper som er hensiktsmessig. Maskestørrelsen bør helst være så liten som mulig i not redskapene, slik at fisk – som skal settes ut i sjøen igjen – ikke blir fast i noten før den slippes fri.
 3. Bifangst av annen anadrom laksefiske slippes ut i sjø.
 4. KLD må sørge for at Miljødirektoratet med øyeblikkelig virkning trekke tilbake høringen utsendt den 17.03.2023. Og forslaget om forbudet mot sjølaksefiske i hele Finnmark må fjernes da det ikke er faglig grunnlag eller hjemmel for å innføre et slikt forbud mot sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget har heller ikke noen grunnlag i vedtak i Stortinget eller i Hurdalsplattformen, og kan derfor oppfattes som et direkte skalkeskjul fra forvaltningens side i å gjennomføre et forbud mot fiske etter laks i Finnmark samtidig som en legger til rette for å fjerne en introdusert art som stillehavslaksen /pukkellaksen er. Fremgangsmåten om å fjerne sjølaksefiske i Finnmark og i sjøsamiske områder – slik det fremkommer i høringsnotatet – vekker dessverre minner om en tid og en fremgangsmåte Bivdu trodde var forbi.
 5. KLD bør ta kontakt med de som har konsultasjonsrett i fiske av laks i sjø, og sammen med disse utarbeider et nytt oppdragsbrev som skal ligger til grunn for Miljødirektoratets høring.
 6. Det nye høringsdokumentet sendes ut til høring med tre ukes hørings frist, hvor man også fjerner forslaget om forbud mot ordinært sjølaksefiske – med mindre Stortinget gjør et hastevedtak om å forby ordinært sjølaksefiske i hele Finnmark.

Bakgrunn for vedtaket:

 • Bivdu har ikke blitt kontaktet eller blitt gjort kjent med at KLD og forvaltningen forslag til høring før det ble sendt ut på offentlig høring.
 • Bivdu som organisasjon for sjølaksefiskerne (rettighetshaverne) har heller ikke blitt rådspurt om sine erfaringer ved fangst av stillehavslaks / russelaks / pukkellaks slik Naturmangfoldloven tilsier.
 • Bivdu anser at de momentene som KLD har fastsatt i sitt oppdragsbrev til Miljødirektoratet av 09.03.2023 – og som er selve grunnlaget for direktoratets høring – ikke muliggjør noe sjøfiske etter pukkellaks i 2023, og derfor på ingen måte oppfyller Stortingets tanke og hensikt med anmodningsvedtaket nr. 118, der Stortinget ber regjeringen om å « … intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø sommeren 2023».  

Bivdu ber om konsultasjon med Klima- og miljødepartementet i den videre oppfølgingen av saken.

Mvh. Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu


For spørsmål, ta kontakt med Inge Arne Eriksen, tel. 91 52 02 02.