Kategorier
Stillehavs-/pukkellaks

UTTAK AV PUKKELLAKS I SJØEN SESONGEN 2023 ER TVINGENDE NØDVENDIG

Uten dette fisket utsetter vi villaksen for unødvendig risiko for skade.

Felles uttalelse fra Bivdu, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Finnmark Sjølaksefiskeforening og Tanavassdragets Fiskeforvaltning

Vi er blitt gjort kjent med at våre myndigheter, representert ved Miljøminister Espen Barth Eide og Miljødirektoratet, ikke vil tillate et målrettet uttak av pukkellaks i kommende sesong. Dette mener vi er i strid med Stortingets budsjettvedtak fra november 2022 om at det skal fiskes stillehavslaks (pukkellaks) i sjøen i 2023, noe vi fiskere mener er fornuftig forvaltning. I sin iver etter å fjerne sjølaksefiskere som rettighetsgruppe i laksefisket, skal de verken få anledning til å fiske laks eller pukkellaks i kommende sesong. De er også utelukket fra å bidra med sin lokale og tradisjonelle kunnskap til de utredninger som lages i forbindelse med kommende års uttak av pukkellaks.

Tilbakeblikk på historien om pukkellaks
Fra vår side som fiskere, hersker det liten tvil om at hovedårsaken til den eksplosive veksten i bestanden av pukkellaks kommer som et resultat av en forvaltningsskandale som myndighetene selv har skap og som de har ansvaret for. Dermed stilles det et særlig krav til at de og tar et ansvar for å rydde opp.

Ser vi utviklinga av pukkellaksbestanden fra 70-tallet og utover, har det aldri vært noe stort og truende problem for villaksen.

Det som vi mener påvirker bestandsutviklinga for pukkellaksen, er at myndighetene mener at garnfiske i sjø og elv driver et overfiske på atlanterhavslaks. Ingen andre årsaker enn overfiske blir undersøkt og konsekvensene blir at garnfiskere i både elv og sjø blir pålagt
drastisk reduksjon av antall fiskere, gjentatte begrensninger i redskapsbruk og nedsatt fisketid med ca 80 %.

Den umiddelbare konsekvensen er at reduksjonen i antallet garnfiskere i sjø og elv medfører at man fjernet de aller fleste barrierer som pukkellaksen møtte på sin vei inn til elvene for å gyte. I praksis la man ut en rød løper for en fiskeart som er uønsket og som nå skal bekjempes med alle midler.

Stortingets behandling høsten 2022
I budsjettavtalen som er inngått mellom AP, SV og SP for 2023, heter det at «Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø for sommeren 2023.»

Til tross for dette klare vedtak fra Stortinget om å tillate fiske i sjøen etter pukkellaks i år, ser det ikke ut til at KLD-statsråden og MDIR vil vike en tomme for å tillate fiske etter pukkellaks i 2023.

De forholder seg heller til at vi skal gi pukkellaksen fritt leide opp i våre elver og gyte fritt med de konsekvenser det vil ha for villaksen til å gyte uten forstyrrelse fra pukkellaks. I stedet prøver man med tvilsom faglig begrunnelse å «tåkelegge» saken, slik at det ikke blir mulig å gjennomføre et effektivt uttak av pukkellaks i sjøen i 2023.

Det ser for oss ut som myndighetene anser det som mindre risikabelt å la pukkellaksen få gyte og fortrenge villaksen fra sine gyteområder i elvene fremfor å ha et forsvarlig og målrettet uttak av pukkellaks i sjøen med modifiserte redskaper som sørger for at villaksen ikke blir utsatt for mulige skader.

Det må her også nevnes at myndighetene selv i flere tiår har fanget villaks i kilenøter sammen med fiskere hvor formålet har vært å merke laks til bruk i forskningsøyemed. Vi hørte lite til at man her ikke så det som uforsvarlig å gjennomføre merking av laks som ble satt ut igjen fra kilenøter.

Erfaringer fra invasjonen i 2021 og tiltak for 2023
Fra forrige invasjon i 2021, husker vi godt skandalen som ble et faktum ved at daværende Miljøminister Sveinung Rotevatn ikke hadde forstått at han som øverste ansvarlig for forvaltninga av Tanavassdraget på norsk side, hadde forpliktelser om å iverksette tiltak for å stoppe invasjonen av pukkellaks.

Denne forpliktelsen er nedfelt i artikkel 15 og 16 i Tanaavtalen. Denne gir rammene for forvaltninga av Tanavassdraget sammen med finske myndigheter. Etterspillet fra forvaltningsskandalen i 2021 har medført at KLD og MDIR nå prøver å komme på offensiven til å møte den forventede invasjonen av pukkellaks kommende sesong.

Dessverre registrerer vi her at man ikke har tatt hensyn til hva både garnfiskere i elv og sjø har foreslått. Her er det kun et ensidig fokus på å ta ut pukkellaks ved hjelp av feller i elvene og ingenting skal gjøres i sjøen.

Det blir fra faglig hold advart sterkt mot den risiko villaksen utsettes for dersom den blir stående nedstrøms ei felle 3 mil oppe i Tanaelva og ei mindre felle i Masjokelva. Erfaringene fra tidligere år viser at hovedoppgangen av pukkellaks kommer midt på sommeren, og da på tidspunkt hvor temperaturen i elva normalt ligger på sitt høyeste. Selv den laveste temperaturen i elva i juli måned er så høy at den ligger over den grensa man anser for å være kritisk i forhold til at laksen krever en særdeles ømfintlig behandling under slike forhold.

Lokal medvirkning til kommende sesong
TF har fulgt forberedelsene til årets sesong siden før jul 2021 og har hele veien deltatt aktivt og levert konstruktive og ansvarlige innspill til MDIR for å stå best mulig rustet til kommende pukkellaksinvasjon.

Det må og bemerkes at ved forrige invasjon av pukkellaks i 2021, rapporterte sjølaksefiskere inn 70,7 tonn pukkellaks i fangstene sine. Dette anser vi for å være et betydelig kvantum når vi og tar i betraktning at det ikke var laksefiske i kommunene Tana, Berlevåg, Gamvik og store deler av Lebesby og i Nordkapp kommune.

For oss betyr hver pukkellaks som tas opp i sjø før den når elva mye, da en med dette vil være med på å senke risiko for uheldige og uønskede hendelser for villaksen som kan bli stående nedstrøms fiskefellene fordi store stimer av pukkellaks sperrer for oppgangen. For blant annet å utvikle en bedre tilpasset redskap til å ta ut pukkellaks i sjøen, har Bivdu er prosjekt med Møreforskning hvor en samarbeider for å finne gode og bedre løsninger enn de vi har i dag. Samtidig har Bivdu gjentatte ganger signalisert til KLD og MDIR at de ønsker å
delta i et aktivt fiske etter pukkellaks i 2023.

Dessverre har Bivdu, ei heller andre representanter for de andre
sjølaksefiskerorganisasjonene til dags dato ikke hørt noe fra verken KLD eller MDIR med om å bidra eller delta med kompetanse i forarbeidet og planlegging av fangst av stillehavslaks/pukkellaks i sjø i 2023.

Miljødirektoratet ser ikke ut til å ønske noen innblanding fra lokal forvaltning
Ved flere anledninger – også i møter med KLD og MDIR i løpet av året 2022, etterlyste leder i TF hvilke kontakter som leder for MDIR sin kompetansegruppe hadde gjort for å involvere sjølaksefiskere og deres organisasjoner i fiske etter pukkellaks. Svaret vi fikk har hver gang vært unnvikende eller negativt.

Det dukket derfor overraskende opp et svar fra Sturla Brørs i MDIR like foran pukkellaksseminaret i Tana den 17. januar i år om at MDIR hadde funnet det nødvendig å overprøve TF sitt forslag om å ta ut pukkellaks i sjøen med et eget forskningsprosjekt utført av VRL. Denne temarapporten ble presentert av Torbjørn Forseth på seminaret om pukkellaks. Dette skjer uten at han som faglig ansvarlig har funnet det nødvendig å kontakte representanter for sjølaksefiskere og deres organisasjoner for å ta med innspill her. Konklusjonen i rapporten er jo at MDIR som bestille rapporten, kan kvittere ut fiskefeller som den eneste fornuftige metoden å ta ut pukkellaks i kommende fiskesesong.

Uten dialog med sjølaksefiskere som har opptil 70 års erfaring med kilenotfiske, konkluderer rapporten med at villaksen utsettes for alt for stor risiko dersom en skal fiske pukkellaks med kilenot.

Dette er en rapport som hverken sjølaksefiskere eller TF fikk anledning til å uttale seg om før den ble lagt frem på pukkellaksseminaret i Tana, slik at en kunne få komme med innspill fra den kunnskap fiskerne selv har på redskap og fiskerikompetanse.

Dette er med respekt å melde toppen av arroganse fra ansvarlig hold i både KLD og MDIR. En kan ikke tolke dette annerledes enn at sjølaksefiskere ikke har kunnskap som kan nyttes i fangst av pukkellaks til tross for fiskere med 70 års erfaring.

Derimot lager MDIR og VRL på egen hånd en «skredderskydd» rapport – uten erfaringsbasert kunnskap om sjølaksefisket – som bekrefter egne teorier om at det ikke er mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten å utsette vår stedegen laks for ned fisking.

Ja, vi er rystet over at KLD og MDIR verken tar hensyn til Stortingsvedtak eller den kompetansen og erfaringene sjølaksefiskere innehar i sin bekjempelse av en fremmed art som pukkellaksen er i norske farvann.


Dato: 24.02.2023

Benn Larsen, konst.dir. i Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF)

Inge Arne Eriksen, leder av Bivdu

Frank Emil Trastig, leder av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Lena Olsen, leder av Finnmark Sjølaksefiskeforening


Kategorier
Reguleringsmøter

Reguleringsmøter

Om Fiskeridirektoratet som sine årlige reguleringsmøter:

Reguleringsmøtet (fiskeridir.no)

Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt? Se reguleringshjulet:

Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt? – regjeringen.no

Kategorier
Adgang til fiske

Om retten til fiske og kvoter


Fra Bivdus årsmøteprotokoll 2022:

 • Retten til fiske skal sikres gjennom en fiskereid fjord- og kystflåte, for på denne måten å skape vekst i distriktene og blant lokalbefolkningen.
 • Fiskeressursene skal bidra til å sikre både person- og samfunnsøkonomi samt lønnsomhet for de som bor i fjord- og kystsamfunnene.
 • Fiskekvotene må reforhandles slik at de fiskere og lokalsamfunn som mistet sine rettigheter i 1990 får disse tilbakeført. I tillegg må det gis rom for at lokale fiskere får fiske på de artene som til enhver tid er i sitt nærområde.
 • Vi ønsker å sikre en bærekraftig høsting av kystnære fiskebestander gjennom områdebegrensninger som reguleres ut ifra båtenes størrelse (lengde/brutto registertonn) (brt.)), type og mengde redskap.
 • For å sikre rekrutteringen til fiskeryrket må det avsettes romslige kvoter i åpne grupper og fartøygruppen under 11 meter holdes fri for strukturering.
 • Fiskere på blad A må kunne få fortsette sitt fiske etter fylte 75 år.
 • Fartøyene bør reguleres etter faktisk lengde / brt. i stedet for hjemmelslengde. Før man går over til inndeling etter faktisk lengde / brt. må strukturkvoteandelene falle tilbake til opprinnelige grupper i tråd med det som opprinnelig ble avtalt.

Kategorier
Kongekrabbe

Innspill til regulering av kongekrabbe 2023

Bivdus innspill til Fiskeridirektoratet 17.11.2022

Bivdu vil innledningsvis peke på noen forvaltningsmessige og praktiske tiltak som bør løses og ligge til grunn for kongekrabbefiske i 2024, og da gjerne i form av en melding til Stortinget. Noen av utfordringene er:

 1. Det gjøres en definisjon av hva som ligger i begrepet «plaget av kongekrabbe i sitt fiske»
 2. Hvor mye plaget skal en være for å ha rett til fiske av kongekrabbe.
 3. Kan krabbeplagen graderes inn i grupper: lite, middels eller mye.
 4. Kan båtkvotene tildeles alt ettersom en er lite, middels eller mye plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske?

Bivdu vil også at forvaltningen skal belyse og komme med forslag til hvordan en skal løse utfordringer som oppstår når store deler av krabbeflåten samles på et lite område for å fiske og lever sine fangster på et lokalt fiskemottak som i utgangspunktet kun er rigget for mottak av fisk fra den lokale fiskeflåten. Dette skaper utfordringer på ulike områder, som i: selve fisket på sjøen, ved levering av fangst, ved oppgjør for fangst og ikke minst alle andre samfunnsmessige virkninger.

Utgangspunktet for disse er at «de fiskerne som er plaget og har begrensninger i sitt vanlige fiske av marine arter» har en rett til fangst av kongekrabbe.

Til forarbeidet og i behandling av denne saken har Bivdu fattet følgende vedtak:

Bivdu – vedtak: Bivdu krever konsultasjon[1] med Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet før vedtak fattes i saken som omhandler regulering av kongekrabbe i 2023.
——

Bivdus har fattet følgende vedtak når det gjelder Fiskeridirektørens forslag til fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2023:

4.1.1 Innledning

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2023.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter fiskeridirektørens forslag
—–

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre en avsetning på 13 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter.

Bivdu – vedtak: Bivdu går inn for å avvikle ordningen med egen avsetning av kongekrabbe til turistfiske og reiselivsbedrifter gjennom følgende nedtrapping:

 • I 2023 avsettes det 7,5 tonn krabbe til turistfiske

 • I2024 avvikles ordningen og kvantumet til 0 tonn.

Bivdu – begrunnelse: Bivdu støtter ikke fiskeridirektørens forslag om avsetning av kongekrabbe til konvensjonelle turistbedrifter, med følgende begrunnelse:

 • Bedriftene har ingen rett til fiske av kongekrabbe. Det er det fiskerne som har.
 • Ikke er i tråd med prinsippet om at de som er plaget med krabbe i sitt vanlige fiske skal kunne fiske kongekrabbe.
 • Ordningen med avsetning (en gratis kvote) av kongekrabbe til noen konvensjonelle turistbedrifter som ønsker å servere kongekrabbe, mens andre turistbedrifter og serveringssteder må kjøpe inn kongekrabbe, noe som gir store drifts- og økonomiske fordeler til de som får gratis kvoter mot de som må kjøpe krabbe. Dette forrykker likhetsprinsippet innen turistbedrifter og gir store konkurransefordeler til de som får kvoter opp mot de som ikke får slike gratis kvoter.  
 • Bivdu mener at turistnæringen kan kjøpe sine krabber (også i live) hos fiskerne som har rett til fiske og som er rigget og godkjent for fiske av kongekrabbe. En kvalifisert fisker som velger å bruke sin kvote opp mot turistnæringen for å øke sin fortjeneste er en annen sak, og må ha lov til dette så lenge fiskernes krabbekvote ikke overstiges.

  ——

4.1.2 Fordeling av kvoter på fartøynivå

Fiskeridirektøren foreslår at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering i 2023.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter fiskeridirektørens forslag.

—–

4.1.3 Omsetningskrav

Tabell 6: Forslag til omsetningskrav og kvotefaktor 2023
Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2022 Kvotefaktor

> 25 000                                0,1

25 000 – 50 000                    0,25

50 000 – 200 000                 0,50

> 200 000                              1,00

Fiskeridirektøren foreslår et omsetningskrav slik det framgår av tabell 6 for tildeling av kvoter på kongekrabbe i 2023

Bivdu – vedtak:

 • Bivdu er enig i hovedprinsippet med forvaltning av kongekrabbe om at de som er plaget skal kunne fiske kongekrabbe, og det uten noen inntektskrav eller andre krav enn å være registrert fisker.
 • I tillegg går Bivdu inn for at alle båter under 11 meter i krabberegulert område øst for 26 grader Ø som fisker <  (for mindre enn) kr. 200 000 blir tildelt en krabbekvote med kvotefaktor 0,75  

Bivdu – begrunnelse: Plagen for de som bor i kvoteregulert område øst for 26 grader Ø. er så stor i forhold til område vest for 26 grader Ø at en ut fra størrelsen på plagen har rett til kongekrabbefiske med en kvotefaktor 0,75, noe som er både forståelig og rimelig for fiskerne i området øst for 26 garder Ø.

Når det gjelder hovedprinsippet om at den som er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske skal ha rett til fiske, så har en nå blitt klar over at mange krabbefisker fra Vest-Finnmark for første gang ser en kongekrabbe, når de kommer til Øst-Finnmark for å fiske krabbe. Dette vitner i klartekst om at plagen med kongekrabbe i sitt vanlige fiske ikke er nevneverdig stor i område vest for 26 grader Ø mot området øst for 26 grader Ø. Likeledes underbygger dette Havforskningsinstituttet beregning av bestandsstørrelse i øst og vest for 26 garder Ø.   

Mange i krabberegulert område mener at å slippe inn båter i kongekrabbefiske som ikke bor i krabberegulert området ikke er i tråd med hovedprinsippet om at det er de som er plaget med kongekrabbe som skal har rett til fiske.

Bivdu vil i denne sammenheng også peke på at et tidligere godt rognkjeksfiske i krabberegulert område nå er helt ødelagt pga. kongekrabbe som bifangst. Dette gjør at de fiskerne som har mistet sin mulighet til å fiske rognkjekse i krabberegulert område går glipp av en årlig inntektsmulighet på ca. kr. 500 000, noe de fiskerne vest for 26 graden kan nyte godt av. 

——-

4.1.3.1 Dispensasjon fra aktivitetskravet

Fiskeridirektøren foreslår å endre formuleringen i § 4 åttende ledd til «Det må fremlegges sykmelding».

Fiskeridirektøren foreslår å innføre § 4 niende ledd med følgende ordlyd «Dersom fartøyeier likevel ikke kan få sykmelding som følge av begrensninger definert i lov 1997-02-28 om folketrygd kapittel 8, vil annen dokumentasjon i form av legeerklæring som vurderer søkerens helsetilstand opp mot deltakelse i fisket, og vedtak fra NAV om innvilget søknad om arbeidsavklaringspenger, kunne godtas.»

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag.

——

4.1.4 Tilleggskvoter

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser om at fartøy kan fange og lande inntil 10 % skadede hannkrabber og 8 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter ikke Fiskeridirektørens forslag.

——

4.2 BIFANGST

Tillatt bifangst av kongekrabbe i fiske med bunngarn og line ble bifangstprosenten i 2021 satt til 3 %.

Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkt på tillatt bifangstprosent og hvordan denne skal implementeres på fartøynivå. Fiskeridirektoratet vil bidra til å finne en rimelig avsetning til bifangst når nærmere informasjon om årets bifangst og neste års reguleringer av de aktuelle bifangstfiskeriene er tilgjengelig.

Bivdu – vedtak: Bifangstprosent på krokfanget fisk settes til 1 % i 2023.

Bivdu – begrunnelse: Problem med bifangst er betydelig større ved bruk av garn istedenfor krokfanget fisk (line og juksa). Dette bør absolutt også gjenspeiles i beregninga og avsetning av bifangstreglene.  

——

4.3.1 Ungdomsfiskeordningen

I 2022 var kvoten per ungdom satt til 54 kg. kongekrabbe. Fiskeridirektøren foreslår at ungdomsfiskeordningen for kongekrabbe videreføres.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om å videreføre ungdomsfiskeordningen i kongekrabbefisket med 54 kg kongekrabbe per ungdom.

——

4.3.2 Undervisningskvoter

I 2022 var det av totalkvoten avsatt 5 tonn kvoten per ungdom satt til 54 kg. kongekrabbe. Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om ordningen med undervisningskvoter bør videreføres.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om å avsette 5 tonn av totalkvoten til undervisningskvote, med 54 kg. kongekrabbe per ungdom

——

5. FREDNINGSPERIODE

Fiskeridirektøren foreslår at forbudet mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område fra 1. til 30. april videreføres i 2023.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter Fiskeridirektøren forslag om å innføre forbudet mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område fra 1. til 30. april videreføres i 2023.

——

6. KORTVARIG STENGING AV OMRÅDER FOR Å TILRETTELEGGE FOR FORSKNINGSTOKT

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte perioder i 2023 for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor kvoteregulert område. Det foreslås å videreføre unntak for bedrifter med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket og samleteiner i kvoteregulert område.

Bivdu – vedtak:

 • Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om å videreføre at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte perioder i 2023 for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor kvoteregulert område.
 • Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om at fiskere og turistbedrifter i kvoteregulert kan ha samleteiner stående, men da grunnere enn 50 meter dyp.

——

7. FORSKNINGSTEINER

Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å benytte ekstra forskningsteiner bortfaller.

Bivdu – vedtak: Bivdu støtter Fiskeridirektøren forslag om at adgangen til å benytte ekstra forskningsteiner bortfaller.


Fra Bivdus avsluttende kommentarer:

Bivdu tar forbehold om å kunne fremme tilleggsforslag og justeringer i forbindelse med gjennomføring av etterspurte konsultasjon i saken (jf. Sameloven § 4.2 Konsultasjoner).

[1] Jf. sameloven § 4.1 Konsultasjon

[2] Jf. Sameloven: LOV 1987-06-12 nr 56, § 4.2 Konsultasjoner.

Kategorier
Reguleringsmøter

Reguleringsmøte 2022

Bivdu ved leder Inge Arne Eriksen deltok på Fiskeridirektoratets årlige reguleringsmøte i Bergen i begynnelsen av november 2022.

Saksliste og dokumenter

Bivdu fremmet følgende forslag til fiske i 2023 i de ulike sakene:

Sak. 1/2022   Nordøstarktisk torsk

Pkt. 3.2.5 Innblanding av torsk i loddefisket

Bivdus forslag: Bivdu foreslår at det foreslåtte kvantumet på 100 tonn torsk skal belastes stor kyst som er den flåtegruppen som benytter seg av det avsatte kvantumet, og ikke tas fra toppen av norsk TAC.

Pkt. Kystfiskeordningen pkt. 5.6 Regulering av Kystfiskeordningen

 • Restkvoten av kystfiskekvoten i 2022 overføres i sin helhet til 2023.  
 • Båtkvoten i 2023 settes til 12 tonn.

Begrunnelse: Etter to trøblete torskesesonger med Corona, dårlig vær og fisk som til tider har vært vanskelig å finne tak i, så er det i år som i fjor et betydelig ubrukt kvantum igjen på kystfiskeordningen. Alle fiskerne er vante med at det oppstår slike svinger fra år til år, og da må en tilpasse seg disse forholdene.

Bivdu ser det som viktig at en må sikre en jevnest mulig inntekt over tid, slik at ingen faller fra eller velger å ikke satse som rekrutt i næringa. I mange sjøsamiske områder er fiske i åpen gruppe og da spesielt kystfiskekvoten, selve bærebjelken for de miste fartøyene.

For å sikre både kultur og arbeidsplasser er det derfor avgjørende at restkvantumet på kystkvoteordningen i 2022 blir overført til 2023 i sin helhet.

Bakgrunnen til at Bivdu foreslår en båtkvote på 12 tonn er ut fra årets og fjorårets erfaringer med at Fiskeridirektøren årlig foreslår for lave kvoter. Hvis en i 2021 hadde fulgt kvoteforslaget til direktøren for fiske i 2022 – som var på 6 tonn – ville en i dag stått med en restkvote på ca 2/3 av kvoten i år. Dette ville ha vært en total skivebom fra direktoratets side og et stort inntektstap for de berørte fiskere. Heldigvis fikk Bivdu og Sametinget økt kvoten med 4,5 tonn utover året.

Dette må ikke gjenta seg i fiske på kystfiskekvoten i 2023, og derfor foreslår Bivdu at båtkvoten på kystfiskekvoten blir satt til 12 tonn, med mulighet for å øke denne hvis forholdene gjør det mulig.

I tilfelle noen skulle frykte et overfiske av kystfiskekvoten i 2023 som følge av at kvoten settes til 12 tonn så har forvaltningen mulighet å trekke dette (10 %) fra i kvoten i 2024. 

I tillegg til dette så støtter Bivdu i hovedsak Sametingets begrunnelse i saken.

Sak. 2/2022   Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2023

Bivdus forslag: Ingen båter over 15 meter lengste lengde og på 30 BRTeller over skal fiske innenfor vedtatte fjordlinjer.

Sak. 3/2022   Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2023

Bivdus forslag:

 • Garantert kvote i åpen gruppe settes til 10 tonn.
 • Ingen båter over 15 meter lengste lengde og på 30 BRT eller over skal fiske innenfor vedtatte fjordlinjer.

Begrunnelse: Bivdu støtter i hovedsak Norges Kystfiskarlag og Sametingets begrunnelse og forslag, men vil presisere reguleringstiltakene legger til grunn bruk av båtens lengste lengde og ikke hjemmelslengde.

Kvotefordeling og ordninger skal ivareta mulighet for inngang og opprettholdelse av fiske for ungdom, samt personer som har fiske eller fangst som binæring (blad A).

Sak. 6/2022   Regulering av fisket etter uer i 2023, b) Vanlig uer

Bivdus forslag: Det må tillates 40 % bifangst (på ukesbasis) av uer i fiske med konvensjonelle redskaper fra 1. august og ut året. for fartøy med største lengde u/21 meter.

Begrunnelse: Bivdu støtter i hovedsak Norges Kystfiskarlag og Sametingets begrunnelse og forslag, men vil presisere vårt ovenfornevnte innspill da dette er viktig for næringen.

Sak. 7/2022   Regulering av fisket etter rognkjeks i 2023.

Bivdus forslag: Fisket etter rognkjeks i Finnmark øst for 26°Ø stoppes 10. september 2023.

Begrunnelse: Fiskere i Øst-Finnmark som nå på grunn av krabbeplagen ikke kan fiske rognkjekse før stoppdatoen 5. juli som tidligere, må få flyttet stoppdatoen til 10. september. Bivdu vil på det sterkeste oppfordre fiskeridirektøren til å flytte fiskestopp i rognkjeksfiske fra 5. juli til 10. september. Dette er også et forslag som Havforskningen har vurdert, og ikke har noen store innvendinger mot.

Et fiske etter rognkjeks i 2023 vil ha stor betydning for å opprettholde inntekten og nyrekrutteringer i fiskeriene i Øst-Finnmark nå når kvotene i torskefiske blir redusert med ca. 20 %.

Sak. 13/2022 Regulering av fisket etter reker i 2023, c) Nord for 62°N

Bivdus forslag:

 • Fiskeridirektoratet og forvaltningen må legge til rette for å utvikle et teinefiske etter reker for de minste fartøyene (under 13 meter) i Porsanger- og Tanafjorden.
 • Alt trålfiske og alle undersøkelser for gjenåpning av trålfiske etter reker på Porsanger- og Tanafjorden innstilles.

Begrunnelse: Bivdu støtter i hovedsak Sametingets begrunnelse og forslag.

Sak. 16/2022 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2023

Bivdus forslag:

 • Det avsettes en egen kystfiskekvote på 2 000 tonn sild til de fartøyene som i dag fisker på kystfiskekvoten for torsk, slik at båtkvoten til disse fartøyene i åpen gruppe økes og med dette er med på å sikre inntekt og trygger bosetting, økonomi og rekruttering i sjøsamiske områder. 
 • Kvoteandel for NVG-sild i åpen gruppe nord for 62° N. settes til 6,12 % av norsk TAC.
 • Det avsettes 200 tonn makrell (100 tonn til nord for 62° N og 100 tonn til sør for 62° N) til landnotfiske etter dispensasjon, med et garantert minstekvantum på 15 tonn. 

Begrunnelse: Bivdu støtter her i hovedsak Sametingets begrunnelse.

Sak. 17/2022 Regulering av fisket etter makrell i 2023

Bivdus forslag:

 • Kysttorskvernet opprettholdes ved at dispensasjonsmuligheten for fiske av sild med fartøy over 15 meter eller større enn 30 BTR ikke tillates fiske innenfor gjeldende fjordlinjer.
 • Kvotehandel nord for 62° N. settes til 6,12 % til åpen gruppe av norsk totalkvote.
 • Maksimalkvoten for fartøy i åpen gruppe settes til minimum 25 tonn.
 • Det avsettes 200 tonn makrell (100 tonn til nord og 100 tonn til sør for 62° N) til landnotfiske etter dispensasjon, med et garantert minstekvantum på 15 tonn. 

Begrunnelse: Disse forslagene vil trygge og sikre inntekt, rekruttering og danne grunnlag for ny og videre bosetting i fjordene og på kysten.

Sak. 22/2023 Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2023

Bivdus forslag:

 • Bivdu arbeider for en bærekraftig forvaltning av lodde, og mener at lodden ut fra sin stilling i å være en nøkkelart i økosystemet i Barentshavet skal være fredet for fiske.
 • Som et første skritt i å bygge opp loddebestanden må gytebestandsmålet økes fra dagens 200 000 tonn til 400 000, før det blir åpnet for loddefiske. Dette vil bl.a. føre til at loddebestanden vokser seg stor og – på sikt – kan innta sin naturlige posisjon som byttedyr i økosystemet i Barentshavet, på kysten og i fjordene i Finnmark.  
 • Ved fiske av lodde i Barentshavet må lodden gå til konsum, og ikke til mel og olje.
 • Det må ikke fiskes etter lodde innen 4. n.mil. for båter over 15 meter eller 30 BRT
 • Det må heller aldri komme på tale å gi dispensasjon til loddefiske for fartøy over 15 meter eller større enn 30 BTR innenfor gjeldende fjordlinjer. 

Begrunnelse: Disse forslagene vil trygge og sikre inntekt, rekruttering og danne grunnlag for ny og videre bosetting i fjordene og på kysten.

Sak. 26/2022 Regulering av fisket etter raudåte

Bivdus forslag: Bivdu gjør krav om at all kystnær raudåtetråling innenfor 12 n.mil. må opphøre.

Begrunnelse: Raudåte har en særdeles viktig funksjon i det marine økosystemet i nord. Særlig viktig er raudåte i oppvekst av yngel for mange arter. I kystnær tråling etter raudåte fanges det store mengder (ca. 50 % av fangsten) med annen biomasse. Annen biomasse består av det en kaller for «en grå biomasse» som består av fiskeegg, fiskelarver og yngel fra ulike fiskearter. Dette er svært skadelig for alt liv i havet. 

Sak. 28/2022 Lærling kvoteordningen

Bivdus forslag: Bivdu støtter ordningen med å ha lærlingekvoter i fiskeriene, og ser positivt på at denne ordningen kan føre frem til å oppnå fagbrev innenfor fiske og fangst.

Begrunnelse: Bivdu ser det som avgjørende at fiskerinæringen har en praktisk tilnærming til fiskerifaget og at en gjennom ulike skolemuligheter kan styrke rekruttering til fiskeriene. 

Kategorier
Møter i Bivdu

Innkalling til årsmøte i Bivdu den 10. september 2022

Herved innkalles det til årsmøte i Bivdu lørdag 10. september kl. 14:00 på «Misjonshuset», Ringveien 5, 9845 Tana bru.

Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap 2021
5. Budsjett 2022
6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
7. Innkomne saker
8. Valg
Saker som ønskes tatt opp må være styreleder Inge Arne Eriksen i hende senest 1 uke før årsmøtet. E-postadresse: inge@bivdu.com.
Det tas sikte på også å gjennomføre årsmøtet på nett.
På grunn av servering og mulig nettløsning ønsker styret at de som vil delta gir beskjed om dette til nestleder Bjarne H. Johansen tel. 957 65 665 eller mail: bjarne.johansen@dinpost.no
De som ønsker å tegne seg som medlem i Bivdu kan registrere seg som medlem på vår nettside: https://bivdu.no.

Hilsen styret
v/ leder Inge Arne Eriksen.

Kategorier
Kongekrabbe

Omsetningskravet i krabbefisket fjerner kombinasjonsnærings-utøvere og den miste flåten

Bivdu ser det som problematisk og høyst kritikkverdig at nåværende Regjering fremlegger et høringsforslag i krabbefisket for 2022 i Øst-Finnmarks om bevisst fjerner kombinasjonsnæringen og den minste flåten fra å fiske kongekrabbe gjennom et skjevt aktivitetskrav.

Dagens aktivitetskrav tar ikke hensyn til om båten er stor og har et godt kvotegrunnlag i lukket gruppe, mot en liten båt som fisker i åpen gruppe.

Aktivitetskravet er et system som vår avgåtte borgerlige regjerning innførte samtidig som de fratok alle båter under 6 meter rett til fiske av kongekrabbe. Disse tiltakene syns den borgerlige regjering godt om, for ved å stadig høyne aktivitetskravet – slik de også vedtok før de ble avsatt – ville en på kort tid fjerne de minste fartøyene fra krabbefisket. I tillegg ville alle kombinasjonsnæringsutøverne bli borte.

Bivdu har som mål å tilrettelegge for at fiskerne skal få mulighet til å fiske på sine lokale ressurser. Det er derfor trist å se at reguleringene i fisket etter kongekrabbe bevist legges opp slik at muligheten for mange fjordfiskere til å fiske denne blir borte. Samtidig som dette har skjedd åpnet tidligere regjering for at svært mange kom inn i krabbefisket selv om de ikke bodde i kvoteregulerte område, samt at det var stor tvil om hvor plaget mange av disse hadde vært med krabbe i sitt vanlige fiske.

Bivdu ser helst at aktivitetskravet for den minste flåten blir fjernet helt, men vi ser også behov for at de som driver fiske i kvoteregulert område får fiske kongekrabbe i sitt nærområde.

For å bevare selve grunnprinsippet i kongekrabbeforvaltningen om at de som er plaget med krabben skal ha en rett til å fiske i regulert kvoteområde, har Bivdu fremmet et forslag til en ny modell til aktivitetskrav. Her deles flåtegruppen i tre lengdegrupper, der hver gruppe har ulikt aktivitetskrav, slik at de de minste fartøyene også får mulighet til å fiske kongekrabbe. Selv om det blir ulikt aktivitetskrav mellom fartøygruppene, så bygger en videre på hovedprinsippet i forvaltningen av kongekrabbe om at de som er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske skal få mulighet til fiske kongekrabbe. Bivdus høringsinnspill kan i sin helhet leses her.

Kategorier
Adgang til fiske Innspill fra Bivdu

Fiskere på blad A må få fortsette etter fylte 75 år

Bivdu ønsker at mantallsforskriften forandres slik at fiskere på blad A kan fortsette sitt yrkesaktive liv etter fylte 75 år og dermed ha et fullverdig liv på sine eldre dager.

Særlig gjelder dette i de sjøsamiske områdene der det materielle kulturgrunnlaget står sterkt og spiller en avgjørende rolle for folks trivsel, verdighet og anseelse. Det kan også nevnes at de eldre i den sjøsamiske kulturen har en spesiell viktig funksjon i kunnskapsoverføring mellom generasjonene og opplæring av yngre fiskere. Les mer om dette her

Innmelding på nett

Innmeldingsskjemaet her på nettsiden er nå klart. Klikk på lenken «Innmelding» i menyen.